Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

2.4.1

2.4.1.1 42. Algemeen

De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2018 van ForFarmers N.V. (‘de Vennootschap’).

Voor de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling alsmede de toelichting bij de enkelvoudige balans en winst-en-verliesrekening wordt verwezen naar de grondslagen en toelichting bij de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

Alle financiële informatie die in euro's wordt gepresenteerd is afgerond op het naastliggende duizendtal, tenzij anders is aangegeven.

2.4.1.2 43. Grondslagen voor de waardering van activa en verplichtingen en voor de bepaling van het resultaat

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De Vennootschap maakt voor de bepaling van de grondslagen voor waardering van activa en verplichtingen en resultaatbepaling van haar enkelvoudige jaarrekening gebruik van de optie die wordt geboden in artikel 2:362 lid 8 BW. Dit houdt in dat de grondslagen voor waardering van de activa en verplichtingen en resultaatbepaling (hierna ‘waarderingsgrondslagen’) van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap gelijk zijn aan de grondslagen die voor de geconsolideerde EU-IFRS jaarrekening zijn toegepast. Verwezen wordt naar noot 39 en 40 bij de geconsolideerde jaarrekening voor een beschrijving van deze grondslagen.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

In de enkelvoudige balans worden de deelnemingen in groepsmaatschappijen gewaardeerd volgens de ‘equity’-methode. Zie voor een uitwerking hiervan de grondslagen voor consolidatie in de geconsolideerde jaarrekening.

Resultaat deelnemingen

Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de Vennootschap in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen de Vennootschap en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn geëlimineerd voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

2.4.1.3 44. Investeringen in deelnemingen

In duizenden euro noot 2018 2017
 
Boekwaarde op 1 januari   444.435 405.739
 
Ontvangen dividend   -74.000 -23.832
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen, na belastingen   59.306 60.438
Buitenlandse activiteiten - valuta omrekeningsverschillen, na belastingen 26D -961 -2.083
Herwaardering van toegezegd-pensioenverplichtingen, na belastingen 26D 9.864 4.168
Overige mutaties   -75.197 5
 
Boekwaarde 31 december   363.447 444.435

De overige mutatie in 2018 heeft met name betrekking op de liquidatie van een deelneming.

2.4.1.4 45. Vorderingen op en schulden aan groepsmaatschappijen

De vorderingen op en schulden aan groepsmaatschappijen hebben allen een kortlopend karakter.

2.4.1.5 46. Financiële instrumenten

De Groep wordt blootgesteld aan de volgende risico’s als gevolg van het gebruik van financiële instrumenten:

  • kredietrisico
  • liquiditeitsrisico
  • marktrisico

In de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening is informatie weergegeven over de blootstelling van de Groep aan bovengenoemde risico’s, de doelstellingen van de Groep, het beleid en de processen om risico’s te meten en te beheersen en het managen van kapitaal. Deze risico’s, doelstellingen, beleid en processen voor meting en beheersing van risico’s en het managen van kapitaal zijn ook van toepassing op de enkelvoudige jaarrekening.

Reële waarde

De reële waarden van de financiële instrumenten opgenomen op de balans, inclusief handels- en overige vorderingen, geld en kasequivalenten, handelsschulden en overige te betalen posten en schulden aan groepsmaatschappijen benaderen hun boekwaarden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.6 47. Belastingen en premies sociale verzekeringen

Het saldo van de vordering en schulden uit hoofde van belastingen en premies sociale verzekeringen bevat een post met betrekking tot te betalen winstbelastingen voor een bedrag van €3,9 miljoen (2017: €5,0 miljoen).

De Groep en de Nederlandse groepsmaatschappijen waarin de Groep een 100% belang heeft vormen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, waarvan ForFarmers N.V. het groepshoofd is. Voor de BTW bestaat een vergelijkbare fiscale eenheid voor de Nederlandse groepsmaatschappijen. Bij het hoofd van de fiscale eenheid wordt de volledige actuele vordering of schuld aan de fiscus in de balans opgenomen. Verrekening van belastingen binnen de fiscale eenheid vinden plaats alsof ieder vennootschap zelfstandig belastingplichtig is. Per 1 januari 2018 is Coöperatie FromFarmers U.A. geen onderdeel meer van de fiscale eenheid voor de BTW en is ForFarmers N.V. het groepshoofd.

2.4.1.7 48. Eigen vermogen

Mutatieoverzicht van het eigen vermogen
 
2018
 
     
In duizenden euro noot Aandelen- kapitaal Agio Reserve eigen aandelen Wettelijke reserve omrekenings- verschillen Wettelijke reserve kasstroom- afdekkingen Overige wettelijke reserves Ingehouden winsten Onverdeeld resultaat Totaal
Stand op 31 december 2017   1.063 143.554 -55 -5.692 - 18.478 189.400 58.554 405.302
IFRS 9 aanpassing 2 - - - - - - -97 - -97
Stand op 1 januari 2018   1.063 143.554 -55 -5.692 - 18.478 189.303 58.554 405.205
Toevoeging uit het onverdeeld resultaat   - - - - - - 58.554 -58.554 -
 
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Winst   - - - - -   - 58.590 58.590
Totaal niet-gerealiseerde resultaten 16 , 26 - - - -961 -896 - 9.853 - 7.996
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten   - - - -961 -896 - 9.853 58.590 66.586
 
Transacties met aandeelhouders van de Vennootschap, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen
Bijdragen en uitkeringen
Dividenden 26 - - - - - - -30.053 - -30.053
Inkoop eigen aandelen 26 - - -6 - - - -6.023 - -6.029
Op aandelen gebaseerde betalingstransacties 15 - - - - - - -122 - -122
Herclassificaties   - - - - - 710 -710 - -
Totaal transacties met aandeelhouders van de Vennootschap   - - -6 - - 710 -36.908 - -36.204
Stand op 31 december 2018   1.063 143.554 -61 -6.653 -896 19.188 220.802 58.590 435.587
 
 
2017
 
     
In duizenden euro noot Aandelen- kapitaal Agio Reserve eigen aandelen Wettelijke reserve omrekenings- verschillen Wettelijke reserve kasstroom- afdekkingen Overige wettelijke reserves Ingehouden winsten Onverdeeld resultaat Totaal
Stand op 1 januari 2017   1.063 143.554 -1 -3.609 27 17.099 212.717 53.260 424.110
Toevoeging uit het onverdeeld resultaat   - - - - - - 53.260 -53.260 -
 
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Winst   - - - - - - - 58.554 58.554
Totaal niet-gerealiseerde resultaten 16 , 26 - - - -2.083 -27 - 4.173 - 2.063
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten   - - - -2.083 -27 - 4.173 58.554 60.617
 
Transacties met aandeelhouders van de Vennootschap, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen
Bijdragen en uitkeringen
Dividenden 26 - - - - - - -25.716 - -25.716
Inkoop eigen aandelen 26 - - -54 - - - -53.700 - -53.754
Op aandelen gebaseerde betalingstransacties 15 - - - - - - 45 - 45
Herclassificaties   - - - - - 1.379 -1.379 - -
Totaal transacties met aandeelhouders van de Vennootschap   - - -54 - - 1.379 -80.750 - -79.425
Stand op 31 december 2017   1.063 143.554 -55 -5.692 - 18.478 189.400 58.554 405.302

Aandelenkapitaal en agio

  Gewone aandelen (aantal) Bedrag
In duizenden euro 31 december 2018 31 december 2017 31 december 2018 31 december 2017
 
Gewone aandelen - nominale waarde €0,01 106.261.040 106.261.040 144.617 144.617
Prioriteitsaandeel - nominale waarde €0,01 1 1 - -
 
Uitstaand op 31 december - volgestort 106.261.041 106.261.041 144.617 144.617

Change layout to 2 columns

Op 15 april 2016 werd besloten de statuten van de Vennootschap te wijzigen waarbij de juridische vorm van de Vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap en de nominale waarde van de aandelen werd verlaagd van €1,00 tot €0,01 per aandeel, met een ingangsdatum van 23 mei 2016. Op 31 december 2018, bestaat het aandelenkapitaal uit 106.261.040 (31 december 2017: 106.261.040) gewone aandelen en 1 (31 december 2017: 1) prioriteitsaandeel. Per balansdatum waren alle aandelen uitgegeven en volgestort. Het agio bestaat uit het positieve verschil tussen de uitgifteprijs en de nominale waarde van uitgegeven aandelen.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 26 april 2017 ForFarmers gemachtigd om gedurende een periode van 18 maanden een inkoopprogramma van eigen aandelen te starten voor (a) een bedrag dat ligt tussen de €40 miljoen en €60 miljoen om onder meer de balans van de Groep efficiënter te maken en (b) aanvullend aandelen in te kopen voor de uitvoering van medewerkersparticipatieplannen. De Groep heeft in 2018 802.291 aandelen (2017: 5.747.993) ingekocht voor een bedrag van €8,1 miljoen (2017: €56,7 miljoen) (inclusief kosten inkoop). Hiervan zijn 179.579 aandelen (2017: 358.465) voor een bedrag van €1,8 miljoen (2017: 3,0 miljoen) als certificaten heruitgegeven ten behoeve van de medewerkersparticipatieplannen, waarmee het saldo inkoop eigen aandelen €60,0 miljoen (2017: €53,7 miljoen) (inclusief kosten inkoop) bedraagt. Gedurende 2018 heeft de Groep het inkoopprogramma eigen aandelen afgesloten. 

Gewone aandelen

Alle gewone aandelen zijn gelijkgerechtigd. De houders van deze aandelen zijn gerechtigd tot het dividend dat wordt betaald en zijn gerechtigd tot het uitbrengen van een stem per aandeel in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap. Op de aandelen die door de Vennootschap zelf worden gehouden wordt geen dividend uitgekeerd en wordt geen stemrecht uitgeoefend.

Prioriteitsaandeel

Het prioriteitsaandeel geeft de houder ervan het recht om vier van de zes leden van de Raad van Commissarissen te benoemen zoals is bepaald in de statuten van de Vennootschap. Indien de houder van dit aandeel een belang houdt van vijftig procent of minder, heeft de houder het recht om drie van de zes leden van de Raad van Commissarissen te benoemen. Zolang de houder van het prioriteitsaandeel meer dan vijftig procent van het stemrecht heeft, heeft zij tevens het recht de invulling van de rol van de voorzitter van de Raad van Commissarissen van ForFarmers N.V. te bepalen. Uitgifte van nieuwe aandelen moet worden goedgekeurd door vijfenzeventig procent van de leden van de Raad van Commissarissen. Belangrijke acquisities, met een totale aankoopprijs meer dan 25% bedraagt van het eigen vermogen vereisen de goedkeuring van de houder van het prioriteitsaandeel.

Het prioriteitsaandeel van de Groep kan slechts worden gehouden door de Vennootschap zelf of door de Coöperatie FromFarmers U.A., onder voorwaarde dat de Coöperatie het recht heeft op uitoefening van minimaal twintig procent van de uit te brengen stemmen op aandelen of certificaten van aandelen.

Het prioriteitsaandeel is geclassificeerd als eigen vermogen, omdat aan het aandeel geen verplichting is verbonden om geldmiddelen in te brengen en geen verrekening vereist in een variabel aantal van de eigenvermogensinstrumenten van de Vennootschap.

Reserve eigen aandelen

De reserve voor de (certificaten van) aandelen die de Vennootschap in haar eigen kapitaal houdt bestaat uit de kosten van verwerving van deze (certificaten van) aandelen. De (certificaten van) aandelen in eigen bezit worden in mindering gebracht op het eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders.

De (certificaten van) aandelen in eigen bezit worden verantwoord tegen kostprijs, welke wordt gevormd door de marktprijs op de dag van verwerving, waarbij de nominale waarde van de aangekochte (certificaten van) aandelen wordt gedebiteerd ten laste van de reserve eigen aandelen. Indien (certificaten van) aandelen in eigen beheer weer worden verkocht wordt de nominale waarde van de aandelen gecrediteerd ten gunste van de reserve eigen aandelen. Ieder verschil tussen de nominale waarde en de marktprijs wordt verantwoord als een correctie op de reserve ingehouden winsten.

De Vennootschap verwierf gedurende het boekjaar 802.291 van haar eigen aandelen als onderdeel van het inkoopprogramma eigen aandelen en teneinde in staat te zijn certificaten toe te kennen aan medewerkers in het kader van het mede­werkers­participatieplan. Per 31 december 2018, hield de Groep 6.092.004 van de (certificaten van) aandelen in de Vennootschap in eigendom.

In 2017 verwierf gedurende het boekjaar 5.747.993 van haar eigen aandelen als onderdeel van het inkoopprogramma eigen aandelen en teneinde in staat te zijn certificaten toe te kennen aan medewerkers in het kader van het mede­werkers­participatieplan. Naast de inkoop van het genoemde aantal aandelen zijn ook de 358.465 aandelen aangewend voor het werknemers­participatieplan die verworven waren ten behoeve van het voormalige liquiditeitsverschaffer contract (SNS) dat op 24 mei 2016 is afgelopen in verband met de openbare beursnotering op die datum. Per 31 december 2017, hield de Groep 5.469.292 van de (certificaten van) aandelen in de Vennootschap in eigendom.

De mutatie in de aandelen in eigen bezit kan als volgt worden samengevat:

De mutatie in de reserve eigen aandelen
  Aantal aandelen Nominale waarde in duizend euro
  2018 2017 2018 2017
 
Stand op 1 januari 5.469.292 77.580 55 1
Terugkoop werknemersparticipatieplan 186.502 301.560 - -
Heruitgifte werknemersparticiptatieplan -179.579 -358.465 - -
Inkoop eigen aandelen 615.789 5.446.433 6 54
Overige mutaties via het handelsplatform - 2.184 - -
 
Stand op 31 december 6.092.004 5.469.292 61 55

De overige mutaties 2017 hebben betrekking op certificaten van aandelen die verrekend zijn met openstaande vorderingen.

Wettelijke reserve omrekeningsverschillen

De wettelijke reserve omrekeningsverschillen omvat alle valutaverschillen op vreemde valuta die ontstaan door activiteiten van buitenlandse deelnemingen. De daling van deze reserve per 31 december 2018 is het gevolg van de devaluatie van het Britse pond, deels ongedaan gemaakt door de revaluatie van de Poolse zloty.

Wettelijke reserve kasstroomafdekkingen

De wettelijke reserve kasstroomafdekkingen omvat het effectieve deel van de cumulatieve nettomutatie in de reële waarde van kasstroomafdekkingsinstrumenten, in afwachting van latere verwerking in het resultaat op het moment dat de afgedekte kasstromen het resultaat raken. Dit betreft met name het resultaat op derivaten voor de aankoop van Tasomix en de afgesloten dieselhedges.

Overige wettelijke reserves

De overige wettelijke reserves betreffen de niet uitgekeerde resultaten en directe vermogensmutaties van deelnemingen, herwaardering van bepaalde terreinen binnen materiële vaste activa, herwaardering van biologische activa en het deel dat betrekking heeft op leningen aan personeel voor de verkoop van certificaten van aandelen in de periode 2007 – 2009. Onder rechtstreekse vermogensmutaties worden niet begrepen de vermogensmutaties die voortvloeien uit de relatie met de aandeelhouder, zoals agiostortingen. De (mutatie in de) wettelijke reserve deelnemingen wordt alleen opgenomen indien en voor zover ForFarmers N.V. niet zonder beperkingen uitkering van het vermogen van de deelneming kan bewerkstellingen.

Ingehouden winsten

De ingehouden winsten worden gevormd door het saldo van winsten die niet zijn uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Op basis van de statuten van de Vennootschap zal een besluit tot uitkering van dividend uitsluitend worden genomen indien en voor zover het eigen vermogen het bedrag van het aandelenkapitaal plus de wettelijke reserves overschrijdt.

Verwezen wordt naar de Overige gegevens waarin de statutaire resultaatbestemmingsregeling is weergegeven.

Onverdeeld resultaat

Het resultaat na belastingen is, na aftrek van de toevoeging aan overige wettelijke reserves, opgenomen in de post onverdeeld resultaat van het eigen vermogen.

2.4.1.7.1

2.4.1.8 Voorstel tot resultaatbestemming

ForFarmers heeft als doel dividend te verstrekken, rekening houdend met waarde creatie op de lange termijn, een gezonde financiële positie en het behoud van voldoende opbrengsten voor het uitvoeren van de strategie. Uitgangspunt voor het dividendbeleid van ForFarmers N.V. is het beschikbaar stellen van een dividend tussen de 40% en 50% van de winst na belastingen (winst na belastingen toe te rekenen aan de aandeelhouders van de Vennootschap) exclusief incidentele posten.

In duizenden euro 2018 per aandeel (€)
 
Onderliggende nettowinst toe te rekenen aan Aandeelhouders van de Vennootschap 57.629  
 
Pay-out ratio van ongeveer 50% van de onderliggende nettowinst 28.360 0,283
50% van de netto-opbrengst van de verkoop van de akkerbouwactiviteiten 1.691 0,017
Dividend 30.051 0,300

Dit resulteert in een voorgesteld dividend van €0,30 per gewoon aandeel in omloop (gebaseerd op 100,2 miljoen in omloop zijnde aandelen). Het voorgestelde dividend bevat een dividend van €0,283 en een speciaal dividend van €0,017. Aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 26 april 2019 zal worden voorgesteld om de jaarrekening vast te stellen. Het dividend wordt uitgekeerd op 9 mei 2019.

Op deze wijze wordt rekening gehouden met de strategie en een gezonde balansstructuur. Via deze principes streeft ForFarmers naar een stabiele ontwikkeling van het contante dividend dat wordt betaald aan haar aandeelhouders. De Vennootschap zal uitsluitend uitkeringen doen aan haar aandeelhouders voor zover:

  • de Vennootschap in staat blijft haar opeisbare schulden te kunnen betalen na de uitkering (de zogeheten uitkeringstest), en
  • het eigen vermogen groter is dan het bedrag van de wettelijke reserves en statutaire reserves die krachtens de statuten moeten worden aangehouden (de zogeheten balanstest).

Indien de uitslag van de uitkeringstest of de balanstest negatief is, zal de Directie de uitkering van dividend niet goedkeuren (na overleg met de Raad van Commissarissen). Voorlopige tests gaven geen aanleiding te veronderstellen dat de voorgestelde dividenduitkering niet mogelijk zou zijn, maar deze tests zullen nog definitief moeten worden afgerond (en de Directie zal de uitkering moeten goedkeuren, na overleg met de Raad van Commissarissen) voordat tot uitbetaling van het dividend kan worden overgegaan.

Dividend

De Vennootschap heeft de volgende dividenden vastgesteld en uitgekeerd:

Uitbetaald in het jaar
In duizenden euro 2018 2017
 
€0,30 per in aanmerking komend gewoon aandeel (2017: €0,24) 30.053 25.716
 
  30.053 25.716

Het dividend wordt bepaald op basis van het per jaareinde aantal aandelen in omloop ter hoogte van 100,2 miljoen (2017: 100,8 miljoen). De ingekochte aandelen zijn niet dividend gerechtigd.

Na de balansdatum heeft de Directie de volgende dividenden voorgesteld. Voor de dividenden is geen verplichting opgenomen en er zijn geen fiscale gevolgen voor de Vennootschap.

Voorgesteld over het jaar
In duizenden euro 2018 2017
 
€0,30 per in aanmerking komend gewoon aandeel (2017: €0,30) 30.051 30.238
 
  30.051 30.238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.9 49. Voorzieningen

In duizenden euro Overig Totaal
 
Stand op 1 januari 2018 500 500
In boekjaar getroffen voorzieningen - -
Vrijval - -
In boekjaar gebruikte voorzieningen - -
Effect van discontering - -
 
Boekwaarde op 31 december 2018 500 500
 
 
In duizenden euro Overig Totaal
 
Stand op 1 januari 2017 650 650
In boekjaar getroffen voorzieningen - -
Vrijval - -
In boekjaar gebruikte voorzieningen -150 -150
Effect van discontering - -
 
Boekwaarde op 31 december 2017 500 500

Zie noot 30 voor een toelichting op de overige voorzieningen.

2.4.1.10 50. Kredietfaciliteiten

De kredietfaciliteit van ForFarmers N.V. heeft enkel betrekking op de financieringsovereenkomst (multicurrency revolving facility agreement) welke is afgesloten met ABN AMRO Bank, Rabobank, Lloyds Bank en BNP Paribas en vrij is van zekerheden. Voor een nadere toelichting hiervan wordt verwezen naar noot 29 in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

2.4.1.11 51. Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Ten behoeve van ForFarmers Nederland B.V., ForFarmers Corporate Services B.V., PoultryPlus B.V. en Reudink B.V. is door ForFarmers N.V. een 403-verklaring afgegeven.
Ten behoeve van de verwerving van BOCM PAULS Ltd. (Verenigd Koninkrijk) zijn garanties afgegeven ter grootte van €45 duizend (2017: €0,1 miljoen).

 

2.4.1.12 52. Bezoldiging van de Raad van Commissarissen en de statutaire bestuurders

De bezoldiging van de Raad van Commissarissen en statutaire Bestuurders is gelijk aan de bezoldiging van de Raad van Commissarissen en statutaire Bestuurders zoals genoemd in noot 37 van de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. Gedurende het verslagjaar waren er 6 werknemers (2017: 6 werknemers) in dienst bij de Vennootschap welke allen deels werkzaam zijn in Nederland.

Lochem, 12 maart 2019

Raad van Bestuur ForFarmers N.V.
Yoram Knoop, CEO
Arnout Traas, CFO
Jan Potijk, COO

Raad van Commissarissen ForFarmers N.V.
Cees de Jong, Voorzitter
Sandra Addink-Berendsen, Vicevoorzitter
Roger Gerritzen
Vincent Hulshof
Cees van Rijn
Erwin Wunnekink