Geconsolideerde jaarrekening

2.1.1 Geconsolideerde balans

In duizenden euro (voor winstbestemming) noot 31 december 2018 31 december 2017
Activa
Materiële vaste activa 17 261.555 205.904
Immateriële activa en goodwill 18 168.023 96.229
Vastgoedbeleggingen 19 643 830
Handels- en overige vorderingen 21 13.690 9.298
Deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode 20 25.392 24.018
Uitgestelde belastingvorderingen 16 2.099 2.998
Vaste activa   471.402 339.277
 
Voorraden 22 93.555 72.010
Biologische activa 23 4.314 4.714
Handels- en overige vorderingen 21 250.618 208.170
Actuele belastingvorderingen 16 2.072 86
Geldmiddelen en kasequivalenten 24 51.756 161.297
Activa aangehouden voor verkoop 25 - 1.737
Vlottende activa   402.315 448.014
 
Totaal activa   873.717 787.291
 
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal   1.063 1.063
Agio   143.554 143.554
Reserve eigen aandelen   -61 -55
Reserve omrekeningsverschillen   -6.653 -5.692
Reserve kasstroomafdekkingen   -896 -
Overige reserves en ingehouden winsten   239.990 207.878
Onverdeeld resultaat   58.590 58.554
Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap 26 435.587 405.302
Minderheidsbelangen 34 5.166 4.629
 
Totaal eigen vermogen   440.753 409.931
 
Verplichtingen
Leningen en overige financieringsverplichtingen 29 52.540 44.508
Personeelsbeloningen 15 33.496 46.910
Voorzieningen 30 2.024 2.249
Handelsschulden en overige verplichtingen 31 41.258 8.255
Uitgestelde belastingverplichtingen 16 13.174 9.939
Langlopende verplichtingen   142.492 111.861
 
Bankschulden 24 13.307 49.690
Leningen en overige financieringsverplichtingen 29 2.963 28
Voorzieningen 30 1.372 1.132
Handelsschulden en overige verplichtingen 31 267.695 206.982
Actuele belastingverplichtingen 16 5.135 7.667
Kortlopende verplichtingen   290.472 265.499
 
Totaal verplichtingen   432.964 377.360
 
Totaal eigen vermogen en verplichtingen   873.717 787.291
 

De toelichtingen onder noot 1 tot en met 52 zijn integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.

2.1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

In duizenden euro noot 2018 2017
Omzet 8 2.404.663 2.218.660
Kosten van grond- en hulpstoffen 9 -1.961.255 -1.798.820
Brutowinst   443.408 419.840
Overige bedrijfsopbrengsten 10 5.408 961
Bedrijfsopbrengsten   448.816 420.801
Personeelskosten 15 -158.573 -151.429
Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen 17 , 18 -27.988 -27.627
Netto (terugnemingen van) bijzondere waardevermindering op handelsvorderingen 2 , 32 1.050 1.821
Overige bedrijfskosten 11 -187.373 -169.544
Bedrijfslasten 11 -372.884 -346.779
Bedrijfsresultaat   75.932 74.022
Financieringsbaten   1.096 1.396
Financieringslasten   -5.481 -3.770
Netto financieringslasten 12 -4.385 -2.374
Aandeel in het resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode, na belastingen 20 2.907 3.884
Winst vóór belastingen   74.454 75.532
Winstbelastingen 16 -15.224 -16.229
Winst over het boekjaar   59.230 59.303
 
Winst toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de Vennootschap   58.590 58.554
Minderheidsbelangen 34 640 749
Winst over het boekjaar   59.230 59.303
 
Winst per aandeel in euro(1)
Gewone winst per aandeel 13 0,58 0,56
Verwaterde winst per aandeel 13 0,58 0,56
 
(1) Winst per aandeel toe te rekenen aan de aandeelhouders van de Vennootschap

De toelichtingen onder noot 1 tot en met 52 zijn integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.

2.1.3 Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

In duizenden euro noot 2018 2017
Winst over het boekjaar   59.230 59.303
Niet-gerealiseerde resultaten      
Posten die nooit zullen worden overgeboekt naar het resultaat      
Herwaardering van toegezegd-pensioenverplichtingen 15 , 16 12.000 5.158
Deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode - aandeel in niet-gerealiseerde resultaten 20 , 26 -13 5
Gerelateerde belastingen 16 -2.134 -990
    9.853 4.173
Posten die zijn of kunnen worden overgeboekt naar het resultaat      
Buitenlandse activiteiten - valuta omrekeningsverschillen   -1.128 -2.373
Kasstroomafdekkingen - effectieve deel van reële waardeveranderingen   -417 8
Kasstroomafdekkingen - geherclassificeerd naar de winst-en-verliesrekening / balans   -754 -44
Gerelateerde belastingen 16 442 299
    -1.857 -2.110
Niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen   7.996 2.063
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten   67.226 61.366
 
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de Vennootschap   66.586 60.617
Minderheidsbelangen 34 640 749
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten   67.226 61.366

De toelichtingen onder noot 1 tot en met 52 zijn integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.

2.1.4 Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

2018
    Toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap    
In duizenden euro noot Aandelen- kapitaal Agio Reserve eigen aandelen Reserve omrekenings- verschillen Reserve kasstroom- afdekkingen Overige reserves en ingehouden winsten Onverdeeld resultaat Totaal Minder- heids- belangen Totaal eigen vermogen
Stand op 31 december 2017   1.063 143.554 -55 -5.692 - 207.878 58.554 405.302 4.629 409.931
IFRS 9 aanpassing 2 - - - - - -97 - -97 - -97
Stand op 1 januari 2018   1.063 143.554 -55 -5.692 - 207.781 58.554 405.205 4.629 409.834
Toevoeging uit het onverdeeld resultaat   - - - - - 58.554 -58.554 - - -
 
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Winst   - - - - - - 58.590 58.590 640 59.230
Totaal niet-gerealiseerde resultaten 16 , 26 - - - -961 -896 9.853 - 7.996 - 7.996
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten   - - - -961 -896 9.853 58.590 66.586 640 67.226
 
Transacties met aandeelhouders van de Vennootschap, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen
Bijdragen en uitkeringen
Dividenden 26 - - - - - -30.053 - -30.053 -400 -30.453
Inkoop eigen aandelen 26 - - -6 - - -6.023 - -6.029 - -6.029
Op aandelen gebaseerde betalingstransacties   - -   - - -122 - -122 - -122
Belasting direct in het eigen vermogen   - - - - - -   - 297 297
Totaal transacties met aandeelhouders van de Vennootschap   - - -6 - - -36.198 - -36.204 -103 -36.307
Stand op 31 december 2018   1.063 143.554 -61 -6.653 -896 239.990 58.590 435.587 5.166 440.753
 
 
2017
    Toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap    
In duizenden euro noot Aandelen- kapitaal Agio Reserve eigen aandelen Reserve omrekenings- verschillen Reserve kasstroom- afdekkingen Overige reserves en ingehouden winsten Onverdeeld resultaat Totaal Minder- heids- belangen Totaal eigen vermogen
Stand op 1 januari 2017   1.063 143.554 -1 -3.609 27 229.816 53.260 424.110 4.880 428.990
Toevoeging uit het onverdeeld resultaat   - - - - - 53.260 -53.260 - - -
 
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Winst   - - - - - - 58.554 58.554 749 59.303
Totaal niet-gerealiseerde resultaten 16 , 26 - - - -2.083 -27 4.173 - 2.063 - 2.063
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten   - - - -2.083 -27 4.173 58.554 60.617 749 61.366
 
Transacties met aandeelhouders van de Vennootschap, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen
Bijdragen en uitkeringen
Dividenden 26 - - - - - -25.716 - -25.716 -1.000 -26.716
Inkoop eigen aandelen 26 - - -54 - - -53.700 - -53.754 - -53.754
Op aandelen gebaseerde betalingstransacties   - -   - - 45 - 45 - 45
Totaal transacties met aandeelhouders van de Vennootschap   - - -54 - - -79.371 - -79.425 -1.000 -80.425
Stand op 31 december 2017   1.063 143.554 -55 -5.692 - 207.878 58.554 405.302 4.629 409.931
 De toelichtingen onder noot 1 tot en met 52 zijn integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.

2.1.5 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

In duizenden euro noot 2018 2017
Kasstroom uit operationele activiteiten
Winst over het boekjaar   59.230 59.303
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 17 21.638 19.360
Amortisatie 18 6.917 6.332
(Terugneming) bijzondere waardeverminderingsverlies op vaste activa 17 -567 1.935
Wijziging in reële waarde van biologische activa (niet-gerealiseerd) 23 -13 -5
Netto (terugneming van) bijzonder waardeverminderingsverlies op handelsvorderingen 32 -1.050 -1.821
Netto financieringslasten 12 4.385 2.374
Aandeel in resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode, na belastingen 20 -2.907 -3.884
Resultaat op verkoop materiële vaste activa   -520 -517
Resultaat op verkoop van belangen in deelnemingen 10 -411 -261
Resultaat op verkoop van activa aangehouden voor verkoop 7 -4.509 -
Kosten van op aandelen gebaseerde betalingstransacties met afwikkeling in eigenvermogensinstrumenten 15 316 556
Kosten met betrekking tot toegezegd-pensioenregelingen 15 1.649 936
Kosten met betrekking tot lange termijn bonussen 15 1.217 1.940
Winstbelastingen   15.224 16.229
    100.599 102.477
Mutatie in:
Voorraden & biologische activa   -14.328 -2.064
Handels- en overige vorderingen   -625 5.703
Handelsschulden en overige verplichtingen   22.781 44.482
Voorzieningen en personeelsbeloningen   -4.503 -16.877
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten   103.924 133.721
Betaalde rente   -1.334 -1.462
Betaalde winstbelastingen   -20.495 -15.924
Netto kasstroom uit operationele activiteiten   82.095 116.335
 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Ontvangen rente   1.426 1.085
Ontvangen dividenden uit deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode 20 2.124 2.431
Opbrengst uit verkoop van materiële vaste activa / vastgoedbeleggingen   2.238 1.657
Opbrengst uit verkoop van belangen in deelnemingen, na aftrek van afgestoten geldmiddelen   411 261
Opbrengst uit verkoop van activa aangehouden voor verkoop 7 5.650 -
Verwerving dochterondernemingen, na aftrek van verworven geldmiddelen   -81.046 -537
Verwerving van materiële vaste activa 17 -43.226 -36.560
Verwerving van immateriële activa 18 -820 -1.403
Betaling van afwikkeling derivaten   -754 -
Netto kasstroom gebruikt bij investeringsactiviteiten   -113.997 -33.066
 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Opbrengst uit in- en verkoop van eigen aandelen 29 -5.879 -53.558
Opbrengst uit verkoop van eigen aandelen met betrekking tot het medewerkersparticipatieplan 29 1.503 2.335
Terugkoop van eigen aandelen met betrekking tot het medewerkersparticipatieplan 29 -2.192 -3.151
Betaling van financial lease 29 -1.115 -130
Opname leningen 29 1.608 -
Terugbetaling leningen 29 -5.928 -
Betaling van afwikkeling derivaten 29 -81 -
Betaald dividend 26 , 29 -29.477 -25.672
Netto kasstroom gebruikt bij financieringsactiviteiten   -41.561 -80.176
 
Netto-toename/afname van geldmiddelen en kasequivalenten   -73.463 3.093
Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari(1)   111.607 107.319
Effect van valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen   305 1.195
Geldmiddelen en kasequivalenten op 31 december(1) 24 38.449 111.607
 
(1) Na aftrek van bankschulden

De toelichtingen onder noot 1 tot en met 52 zijn integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.