Jaarrekening 2018

Geconsolideerde jaarrekening
122
Geconsolideerde balans
122
Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
123
Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat
124
Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen
125
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
126
Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
127
1. ForFarmers N.V.
127
2. Toegepaste accounting standaarden
127
3. Functionele valuta en presentatie valuta
128
4. Gebruik van schattingen en oordelen
129
5. Operationele segmenten
132
6. Bedrijfscombinaties
135
7. Desinvesteringen
139
8. Omzet
140
9. Kosten van grond- en hulpstoffen
140
10. Overige bedrijfsopbrengsten
140
11. Bedrijfslasten
141
12. Netto financieringslasten
142
13. Winst per aandeel
142
14. Op aandelen gebaseerde beloningsplannen
143
15. Personeelsbeloningen
145
16. Winstbelastingen
152
17. Materiële vaste activa
157
18. Immateriële activa en goodwill
159
19. Vastgoedbeleggingen
162
20. Deelnemingen verwerkt volgens de ‘equity’- methode
163
21. Handels- en overige vorderingen
165
22. Voorraden
166
23. Biologische activa
166
24. Geldmiddelen en kasequivalenten
168
25. Activa aangehouden voor verkoop
168
26. Eigen vermogen
169
27. Alternatieve prestatiemaatstaven
173
28. Kapitaalmanagement
175
29. Leningen en overige financieringsverplichtingen
176
30. Voorzieningen
180
31. Handelsschulden en overige verplichtingen
181
32. Financiële instrumenten – Reële waarden en risico management
182
33. Lijst met belangrijkste deelnemingen
191
34. Minderheidsbelangen
192
35. Operationele leaseovereenkomsten
194
36. Niet in de balans opgenomen verplichtingen
194
37. Verbonden partijen
195
38. Gebeurtenissen na balansdatum
199
39. Basis voor waardering
200
40. Belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving
200
41. Nog niet van toepassing zijnde nieuwe standaarden
219
Enkelvoudige jaarrekening
221
Enkelvoudige balans
221
Enkelvoudige winst-en-verliesrekening
222
Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening
223
42. Algemeen
223
43. Grondslagen voor de waardering van activa en verplichtingen en voor de bepaling van het resultaat
223
44. Investeringen in deelnemingen
223
45. Vorderingen op en schulden aan groepsmaatschappijen
224
46. Financiële instrumenten
224
47. Belastingen en premies sociale verzekeringen
224
48. Eigen vermogen
225
    Voorstel tot resultaatbestemming
228
49. Voorzieningen
229
50. Kredietfaciliteiten
229
51. Niet in de balans opgenomen verplichtingen
229
52. Bezoldiging van de Raad van Commissarissen en de statutaire bestuurders
229
Overige gegevens
230
Statutaire resultaatbestemmingsregeling
230
Bijzonder statutair recht inzake zeggenschap
232
Nevenvestigingen
233
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
234
Duurzaamheid assurance rapport van de onafhankelijke accountant
247
Meerjarenoverzicht
254