Samenstelling Raad van Commissarissen

Gedurende het verslagjaar bestond de Raad van Commissarissen (de ‘Raad’) uit zes leden. In verband met het afreden van de heer Jan Eggink werd tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (‘AvA’) van 26 april 2018 de heer Roger Gerritzen benoemd op aanbeveling van Coöperatie FromFarmers U.A. en op voordracht van de Raad. Voorts is de heer Cees de Jong door genoemde Coöperatie, en na overleg met de Raad, benoemd als voorzitter van de Raad. De Raad is nu als volgt samengesteld:

Change layout to 2 columns

Cees de Jong, Voorzitter
(1961, Nederlandse nationaliteit)
Sinds 2017 lid van de Raad van Commissarissen en herbenoembaar in 2021. De heer De Jong heeft een medische en bedrijfskundige opleiding gevolgd en heeft ruime internationale managementervaring, onder meer als voormalig CEO van Chr. Hansen, een biowetenschappelijke onderneming actief in de voedingsindustrie. Eerder in zijn loopbaan bekleedde de heer De Jong leidinggevende functies bij diverse bedrijven in de voedings- en farmaceutische industrie. Voorts is de heer De Jong voorzitter van de Raad van Commissarissen van Mediq B.V., voorzitter van de Raad van Commissarissen van A-Mansia S.A. en tevens lid van de Raad van Advies van Novo Holdings in Denemarken.

De heer De Jong houdt per 31 december 2018 geen (certificaten van) aandelen in ForFarmers N.V.

 

Sandra Addink-Berendsen, Vicevoorzitter 
(1973, Nederlandse nationaliteit)
Sinds 2010 lid van de Raad en uiterlijk aftredend in 2022. Mevrouw Addink-Berendsen is melkveehoudster, lid van de Raad van Commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. en lid van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. Aan het begin van 2017 is zij benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Alfa Accountants. Verder is mevrouw Addink-Berendsen penningmeester van de Stichting Hessenheemfonds.

Mevrouw Addink-Berendsen houdt per 31 december 2018, geen aandelen, 9.640 certificaten van aandelen in ForFarmers N.V. en, als lid van Coöperatie FromFarmers U.A. een saldo overeenkomend met 12.294 aandelen op een participatierekening die is uitgegeven door genoemde Coöperatie en kan worden omgezet in certificaten of aandelen ForFarmers N.V.

Roger Gerritzen 
(1972, Nederlandse nationaliteit)
Sinds 2018 lid van de Raad en herbenoembaar in 2022. De heer Gerritzen is sinds 2017 bestuurslid van Coöperatie FromFarmers U.A. Hij is voorzitter van het bestuur van AgroPolen, een akkerbouw- en melkveebedrijf in Polen, en daarnaast is hij actief in het agrarische bedrijf van zijn familie.
De heer Gerritzen is partner bij Yeald, een bedrijf dat actief is in de tuinbouwsector, en heeft hiervoor verschillende financieel-organisatorische managementfuncties vervuld bij onder meer NXP en Unilever.

De heer Gerritzen houdt per 31 december 2018 geen aandelen of certificaten van aandelen in ForFarmers N.V. en als lid van Coöperatie FromFarmers U.A. heeft hij geen saldo op een participatierekening zoals die is uitgegeven door genoemde Coöperatie.

Vincent Hulshof
(1962, Nederlandse nationaliteit)
Sinds 2014 lid van de Raad en herbenoembaar in 2022. De heer Hulshof is varkenshouder en daarnaast bestuurslid van Coöperatie FromFarmers U.A.

De heer Hulshof houdt per 31 december 2018 geen aandelen, geen certificaten van aandelen in ForFarmers N.V. en, als lid van Coöperatie FromFarmers U.A. heeft hij een saldo overeenkomend met 8.640 aandelen op een participatierekening die is uitgegeven door genoemde Coöperatie en die kan worden omgezet in certificaten of aandelen ForFarmers N.V.

 

Cees van Rijn
(1947, Nederlandse nationaliteit)
Sinds 2012 lid van de Raad en herbenoembaar in 2020. De heer Van Rijn is voormalig CFO van Nutreco en is thans commissaris bij Detailresult Groep, Plukon Food Group, PwC Nederland en Erasmus Q-Intelligence.

De heer Van Rijn houdt per 31 december 2018 geen (certificaten van) aandelen in ForFarmers N.V.

Erwin Wunnekink
(1970, Nederlandse nationaliteit)
Sinds 2015 lid van de Raad en herbenoembaar in 2019. De heer Wunnekink is melkveehouder en lid van de Raad van Commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. en lid van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.

De heer Wunnekink houdt per 31 december 2018 geen aandelen of certificaten van aandelen in ForFarmers N.V. en als lid van Coöperatie FromFarmers U.A. heeft hij geen saldo op een participatierekening zoals die is uitgegeven door genoemde Coöperatie.

Change layout to 1 column

  Cees de Jong Sandra Addink-Berendsen Roger Gerritzen Vincent Hulshof Cees van Rijn Erwin Wunnekink
Geboortejaar 1961 1973 1972 1962 1947 1970
Geslacht Man Vrouw Man Man Man Man
Nationaliteit NL NL NL NL NL NL
Jaar laatste benoeming 2017 2018 2018 2018 2016 2015
Herbenoembaar in 2021 - 2022 2022 20201 2019
Aftredend uiterlijk in 2029 2022 2030 2026 20241 2027
Onafhankelijk Ja Ja Nee Nee Ja Ja
Kern Commissies RC en S&BC AC en RC AC S&BC RC en AC S&BC
Kennis en ervaring:
(Inter)nationale businesservaring Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Internationale bestuurlijke ervaring Ja   Ja   Ja  
Specifieke agrisectorkennis   Ja Ja Ja Ja Ja
Financiële kennis Ja Ja Ja   Ja  
M&A ervaring Ja   Ja   Ja  
Duurzaamheid Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Corporate Governance-ervaring Ja Ja Ja Ja Ja Ja
 
1 In beginsel aftredend uiterlijk in 2020 in verband met het voornemen van de heer Van Rijn om zich niet beschikbaar te stellen voor herbenoeming.
De gebruikte afkortingen betekenen: AC = Auditcommissie, RC = Remuneratiecommissie, S&BC= Selectie- en benoemingscommissie

 

Change layout to 2 columns

In de corporate governance verklaring worden het diversiteitsbeleid en de uitvoering daarvan toegelicht. Met betrekking tot de herbenoemingstermijnen voor commissarissen, wijkt ForFarmers af van best practice bepaling 2.2.2 van de Nederlandse Corporate Governance Code (‘de Code’) zoals nader toegelicht in het hoofdstuk Corporate Governance.

Alle commissarissen, met uitzondering van twee personen, zijn onafhankelijk in de zin van best practice bepaling 2.1.7 van de Code. De Raad beschouwt de commissarissen die tevens bestuurder zijn van Coöperatie FromFarmers U.A., te weten: de heren Vincent Hulshof en Roger Gerritzen, als niet onafhankelijk in de zin van de Code. De beoordeling heeft plaatsgevonden door zowel de afzonderlijke leden als door de Raad zelf. Daarbij heeft de Raad ten aanzien van de vraag of sprake is van een belangrijke zakelijke relatie mede in aanmerking genomen dat dit niet het geval is als er geen contractuele verplichting bestaat om bedrijfsbenodigdheden, producten en/of diensten bij (een dochtermaatschappij van) ForFarmers af te nemen.

Geen van de leden van de Raad heeft meer dan vijf commissariaten (waaronder begrepen een positie als niet uitvoerende bestuurder in een one tier board) van rechtspersonen (inclusief de Vennootschap) als bedoeld in artikel 2:252a van het Burgerlijk Wetboek. De Raad is niet bekend met enige vorm van belangenverstrengeling tussen de Vennootschap en leden van de Raad, dan wel tussen de Vennootschap en natuurlijke of rechtspersonen die ten minste 10 procent van de aandelen (of certificaten daarvan) in de Vennootschap houden.

De volgende leden van de Raad hebben gedurende het verslagjaar – via het (familie)bedrijf waarbij zij zijn betrokken - voer afgenomen van (een dochtermaatschappij van) ForFarmers onder dezelfde gebruikelijke condities zoals die ook voor andere klanten van (een dochtermaatschappij van) ForFarmers gelden: mevrouw Addink-Berendsen en de heren Gerritzen, Wunnekink en Hulshof. Deze transacties leiden op grond van artikel 11.5 van het reglement van de Raad van Commissarissen niet automatisch tot een tegenstrijdig belang.