Bericht voorzitter Raad van Commissarissen

In 2018 is opnieuw voortgang geboekt met de implementatie van de Horizon 2020 strategie. De Total Feed-aanpak heeft er toe geleid dat nieuwe klanten konden worden aangetrokken. Ook op het gebied van samenwerking met partners werd succes geboekt door het contract met Nutreco met vijf jaar te verlengen. Daarnaast werden er vier overnames gedaan, waardoor de Onderneming nu in vijf landen actief is en een meer gebalanceerde portfolio over de verschillende sectoren heeft.

De onderliggende EBITDA over 2018 kwam net lager uit dan in 2017. De oorzaak hiervan is vooral de aanzienlijke impact die de warme en zeer droge zomermaanden hebben gehad op zowel de aanvoerkosten als op prijzen van grondstoffen. Deze konden slechts ten dele worden doorberekend aan klanten.

De agrarische marktomstandigheden in Europa zijn aan het veranderen. De impact van milieumaatregelen op de sector wordt groter. In Nederland nam de veestapel af als gevolg van regelgeving om de fosfaatuitstoot door koeien te reduceren. In Duitsland kregen boeren in de varkenssector te maken met nieuwe maatregelen die zich richten op het terugdringen van de milieu-effecten van fosfaat en nitraat waardoor de dierenaantallen afnamen. Ten slotte was er in België de zorg over de mogelijke risico’s van de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest die in september 2018  geconstateerd werd bij wilde zwijnen. De Raad van Commissarissen (de ‘Raad’) heeft regelmatig bij deze ontwikkelingen stilgestaan en met de Raad van Bestuur (het ‘Bestuur’) gesproken over de effecten op de resultaten.

ForFarmers is continu in gesprek met haar klanten en andere belanghebbenden om haar dienstverlening aan te passen aan deze veranderende marktomstandigheden, te innoveren en te verduurzamen. ForFarmers ziet dat nauwe samenwerking met klanten in deze van belang is, en probeert veehouders te helpen door middel van een hogere efficiëntie en met gezonde dieren een beter rendement te behalen. In dit licht heeft ForFarmers ook blijvende aandacht voor het verder terugdringen van antibioticagebruik. De Raad is in deze context verheugd met de stappen die ForFarmers gedurende het verslagjaar heeft gezet op het gebied van duurzaamheid. Dit wordt nader toegelicht in het hoofdstuk duurzaamheid.

Strategie Horizon 2020

De Raad sprak in het afgelopen jaar regelmatig met het Bestuur over de verdere invulling van de strategische koers Horizon 2020. In mei werd een speciale strategie-dag gehouden waarbij – onder andere - nader werd ingegaan op acquisities, diverse risicoscenario’s, kostenbeheersing en talentontwikkeling. De Raad heeft de open discussie hierover met het Bestuur als zeer waardevol ervaren.

Met de acquisitie van Tasomix is Polen het vijfde land waar ForFarmers nu actief is. De Raad heeft deze stap ondersteund en is door het Bestuur regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang van de integratie. Voorts heeft ForFarmers met nog drie overnames in 2018 haar activiteiten in Nederland en België verder uitgebreid. Deze acquisities passen goed bij de strategie van ForFarmers om de regionale positie in de verschillende landen verder te versterken.

Op het gebied van Functional Excellence heeft de Raad met het Bestuur gesproken over de One ForFarmers-aanpak. Daarbij werd ingegaan op de ruimte die nodig is om op lokaal niveau initiatieven te nemen, onder het motto ‘centraal regelen wat kan, maar lokaal uitvoeren, dicht bij de klant’. De Raad onderkent het belang van de relatie tussen lokale adviseur en klant. Daarnaast ziet de Raad het voordeel van het benutten van schaalvoordeel door gebruik te maken van centraal georganiseerde processen en kennisbundeling.

In juni heeft de Raad een bezoek gebracht aan het Verenigd Koninkrijk waar met het lokale management-team werd gesproken over het transformatieproject. Tijdens het bezoek aan de nieuwe fabriek in Exeter werd de Raad door het lokale management op de hoogte gebracht van de verschillende stappen in het bouwproces. In het verslag van de Raad wordt nader ingegaan op het werkbezoek.

Het terugdringen van het aantal LTI’s (Lost Time Incidents) blijft een aandachtspunt en vergt een lange adem. Met het Bestuur is de Raad van mening dat een brede mentaliteitsverandering nodig is om het aantal ongevallen significant te verminderen. Hierover heeft de Raad indringend gesproken met het Bestuur. Het Bestuur heeft veiligheid als hoogste prioriteit op de agenda staan.

Samenstelling Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur

Ik kijk terug op een intensieve en leerzame periode sinds mijn aantreden als voorzitter van de Raad op 26 april 2018. Ik wil met name mijn voorganger, Jan Eggink, bedanken voor de goede overdracht. Binnen de Raad is de samenwerking plezierig en professioneel. De Raad vormt een gebalanceerd en divers team met voldoende kennis en ervaring, met name ook op agrarisch gebied. Met de benoeming van Roger Gerritzen als commissaris, is de kennis  en ervaring van de Raad op financieel, agrarisch en M&A-gebied verder toegenomen.

Jan Potijk heeft aangegeven dat hij niet beschikbaar is voor herbenoeming als lid van het Bestuur. De uitgebreide ervaring van Jan Potijk en zijn kennis van de sector zijn van grote waarde geweest voor het Bestuur en de Directie. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de implementatie van de ForFarmers-strategie. De Raad is hem daarvoor bijzonder dankbaar en wenst hem alle goeds voor de toekomst. Verder complimenteert de Raad Jan Potijk met het werk dat hij heeft verricht om zijn opvolgers tot op Directieniveau op te leiden.

Dankwoord

Ten slotte maak ik van de gelegenheid gebruik om mijn dank uit te spreken naar alle medewerkers, partners, klanten, aandeelhouders en andere stakeholders die het mogelijk maken dat ForFarmers verder bouwt aan haar toekomst. Het jaar 2019 zal voor ForFarmers nieuwe kansen en uitdagingen bieden. Ik heb het volste vertrouwen dat de medewerkers van ForFarmers weer nieuwe stappen zullen zetten in de verdere implementatie van strategie Horizon 2020.

Cees de Jong
Voorzitter Raad van Commissarissen ForFarmers N.V.