Duurzaamheid en Innovatie

Duurzaamheid – kernwaarde van ForFarmers en integraal onderdeel van de bedrijfsvoering

De vraag naar voedsel en dierlijke eiwitten neemt toe als gevolg van de groeiende wereldbevolking en in deze vraag moet op een duurzame manier worden voorzien. Met haar deskundigheid op het gebied van veevoer speelt de diervoederindustrie hierbij een cruciale rol, door zich continu in te zetten om zowel de efficiëntie in de veehouderij als de gezondheid en het welzijn van dieren te verbeteren. Duurzame productie van veevoer, en daarmee voedsel, kan alleen worden bereikt door continu te vernieuwen. Duurzaamheid, innovatie en het leveren van concepten zijn daarom integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en activiteiten van ForFarmers.

1.4.6.1 Stakeholderdialoog en materialiteitsmatrix

Bij het stellen van prioriteiten voor de voortdurende verbetering van haar duurzaamheidsperformance neemt ForFarmers het standpunt van haar stakeholders als cruciaal uitgangspunt. Daarnaast erkent ForFarmers dat voortschrijdende kennis en trends de agenda kunnen beïnvloeden. Ten minste eenmaal in de drie jaar houdt ForFarmers een uitgebreide enquête onder haar belangrijkste externe en interne stakeholders om feedback van hen te krijgen en te verwerken ten behoeve van de materialiteitsmatrix. In de tussenliggende jaren houdt ForFarmers de matrix bij door middel van haar doorlopende dialoog met stakeholders als onderdeel van de normale bedrijfsvoering. Op basis van de reguliere gesprekken in 2018 tussen zowel adviseurs en klanten als tussen medewerkers en andere stakeholders vertegenwoordigt de bestaande materialiteitsmatrix uit 2017 nog steeds de huidige standpunten van ForFarmers en haar stakeholders. Dankzij deze structurele betrokkenheid van stakeholders worden nieuwe thema’s gesignaleerd die voor ForFarmers van belang zijn om rekening mee te houden bij het aanpassen van de strategie.

 

Change layout to 1 column

 

1.4.6.2 Duurzaamheidsstrategie van ForFarmers

ForFarmers heeft een duurzaamheidskader ontwikkeld met drie thema’s en zes materiële focusgebieden. Vijf hiervan zijn gedefinieerd als Key Performance Indicators (KPI’s). De gekozen thema’s zijn die waarop ForFarmers invloed kan uitoefenen binnen de waardeketen. Samen met de geformuleerde KPI’s gaan ze over de belangrijkste vraagstukken die door de stakeholders van ForFarmers aan de orde worden gesteld. De verbetering van diergezondheid en dierenwelzijn wordt gezien als integraal onderdeel van de Total Feed-aanpak waarvoor geen specifieke KPI is vastgesteld. De tabel laat het verband zien tussen de thema’s en de KPI’s.

1.4.6.2.1

 

1.4.6.2.2

ForFarmers heeft haar vijf duurzaamheidsdoelstellingen (KPI’s) afgestemd op de Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De SDG's moeten armoede beëindigen, de aarde beschermen en zorgen voor welvaart voor iedereen, doelstellingen die tegen 2030 moeten worden bereikt. In 2018 heeft ForFarmers bepaald welke specifieke onderliggende SDG-doelstellingen relevant zijn voor een verdere focus op deze KPI’s in 2019.

1.4.6.2.3

 

1Alhoewel de mondiale stakeholders van ForFarmers fosfaatvervuiling niet specifiek als materieel onderwerp aanduiden, heeft de Onderneming dit wel opgenomen in haar duurzaamheidsstrategie omdat het een materieel thema is voor melkvee- en varkenshouders in de Nederlandse markt. Gezien het belang van ForFarmers Nederland in de ontwikkeling en resultaten van de Onderneming, is deze KPI relevant.
2Alhoewel uitstoot van broeikasgassen niet specifiek als materieel is aangemerkt in de materialiteitsmatrix heeft ForFarmers dit opgenomen in de duurzaamheidsstrategie omdat de andere materiele onderwerpen aan de CO2 voetafdruk zijn gelieerd.
3De uitleg is: (+):De resultaten zijn verbeterd, (+/- ): de resultaten zijn gemiddeld, (-): de resultaten zijn verslechterd

1.4.6.3 De Total Feed-aanpak van ForFarmers: inherent duurzaam

Naast het werken aan de specifieke doelstellingen ten aanzien van de zes focusgebieden hanteert ForFarmers de Total Feed-aanpak. Inherent aan deze aanpak zijn verschillende duurzame concepten, zoals non-GGO en biologisch voer, en bijvoorbeeld fermentatie op het boerenerf.

In 2018 heeft ForFarmers een grote fabriek in Nederland heropend (maximumcapaciteit 250.000 ton) die uitsluitend gebruikt wordt voor de productie van voeders zonder genetisch gemodificeerde grondstoffen. Vooral in Duitsland neemt de vraag naar non-GGO voedsel toe. De belangstelling voor non-GGO voedsel en dus ook voer vertegenwoordigt een bepaald perspectief op duurzaamheid. ForFarmers voorziet in deze behoefte door een zo efficiënt mogelijke productie van dit voer.

ForFarmers heeft in 2018 ook haar positie als de leidende producent van biologisch voer in Europa verder versterkt met de overname van Van Gorp Biologische Voeders (Nederland en België) en de aankondiging van een kleine overname in het Verenigd Koninkrijk.

ForFarmers speelt ook een leidende rol bij een ander duurzaam concept, namelijk veehouders helpen bij het zelf fermenteren van voer voor varkens. Dit levert beter verteerbaar voer op en een betere fosfaatbenutting. Bovendien hoeft de veehouder dan minder water aan de mix toe te voegen, wat minder mest oplevert en dus ook een kleinere CO2-voetafdruk. Het gebruik van fermentatie bij de productie van varkensvoer levert ook gezondere dieren op waardoor minder antibiotica gebruikt hoeft te worden. ForFarmers levert zowel de melkzuurbacteriën als aanvullende voeders aan de veehouders, vergezeld van advies en hulpmiddelen.

DML, een van de kern productgroepen van ForFarmers, omvat co-producten afkomstig uit de voedings- en drankindustrie zoals wei, tarwezetmeel en bierbostel. Deze circulaire producten dragen bij aan duurzaam (her)gebruik van grondstoffen.

Aansturing duurzaamheidsactiviteiten

ForFarmers stuurt haar duurzaamheidsactiviteiten aan via twee commissies: de Adviesraad Duurzaamheid, voorgezeten door de CEO van ForFarmers, en de Taakgroep Duurzaamheid.
Ondernemingen of bedrijven die tijdens de lopende of vorige rapportageperiode zijn overgenomen vallen buiten de reikwijdte van de rapportage. Reden hiervoor is dat pas overgenomen ondernemingen of bedrijven eerst geïntegreerd moeten worden in de ForFarmers-organisatie en vertrouwd moeten raken met de manier van werken van ForFarmers voordat de betrouwbaarheid van de gerapporteerde cijfers gewaarborgd kan worden.

Uitgebreidere informatie over de duurzaamheidsstrategie van ForFarmers (inclusief bestuur, rapportagecriteria en beschrijving van de KPI’s) is te vinden op de website van de Onderneming.

1.4.6.4 Duurzaamheid bij ForFarmers - focusgebieden en KPI's nader toegelicht

In 2018 heeft ForFarmers vooruitgang geboekt met betrekking tot het meten en rapporteren over de zes focusgebieden. Kwartaalupdates voor alle KPI’s zijn ingevoerd, waarin de prestaties en behaalde resultaten aan de Directie worden toegelicht evenals de toekomstige acties die gepland staan.

 
1.4.6.4.1 1. Fosfaatuitstoot beperken
Waarom dit onderdeel is van de duurzaamheidsstrategie van ForFarmers

Fosfaatvervuiling wordt gezien als relevant focusgebied omdat het fosfaat dat dieren uitscheiden het oppervlaktewater vervuilt. De EU heeft daarom voor alle lidstaten productieplafonds voor fosfaat ingesteld. Gezien de intensieve veehouderij in Nederland is voor melkveehouders en varkensboeren in Nederland een hoger plafond ingesteld dan voor de andere Europese landen; dit wordt periodiek geëvalueerd. Met het oog op de aankomende evaluatie werden er in Nederland in 2017 maatregelen geïntroduceerd om de fosfaatuitstoot te beperken. Deze maatregelen golden voor alle relevante spelers in de sector. Veehouders moesten hun veestapel verkleinen, verwerkers legden boetes op voor melkproductie boven bepaalde maxima, de overheid verleende subsidies aan veehouders die besloten te stoppen en voederbedrijven kregen de opgave minder fosfaat in hun voer te stoppen. Te weinig fosfaat in het voer leidt echter tot lagere productie door de dieren, teveel leidt tot meer uitstoot in het milieu. Daarom wordt het meten van fosfaatefficiëntie als een KPI beschouwd en van materieel belang, met name in Nederland.

Wat er is gedaan

ForFarmers beïnvloedt fosfaatefficiëntie via voeroplossingen door zich voortdurend te richten op een betere toepassing van voedingstoffen en het gebruik van de nieuwste generatie fytase-enzymen. Het NIC van ForFarmers is betrokken bij diverse testprogramma’s voor de ontwikkeling van voederconcepten die de fosfaatuitstoot verminderen.

Hoe de voortgang wordt gemeten

In Nederland doet ForFarmers mee aan het programma KringloopWijzer, een voedingsstofmanagementsysteem voor alle melkveehouders in Nederland om het gebruik van mineralen (fosfaat, stikstof en koolstof) op hun bedrijf in kaart te brengen. ForFarmers levert voer en hulpmiddelen aan veehouders zodat zij de fosfaatefficiëntie van hun bedrijf kunnen monitoren en daarmee ook de fosfaatverliezen die voor vervuiling zorgen. Hoe hoger het percentage fosfaatbenutting, hoe beter het is. Het is echter niet mogelijk om een fosfaatbenutting van 100% te bereiken. Momenteel bedraagt de efficiëntie voor de best presterende 25% bij de melkveehouderij gemiddeld 42% en voor respectievelijk vleesvarkens 61%, zeugen 53% en voor fok- en voerboerderijen (zeugen en vleesvarkens) 56%. De fosfaatefficiëntie lag in het algemeen in 2017 hoger dan in 2016.

1.4.6.4.1.1

Fosfaatefficiëntie (alleen voor Nederland)

  2017 2016 Opmerkingen
  % Aantal boerderijen in de steekproef %* Aantal boerderijen in de steekproef  
Melkveehouderij 38,4% 2.343 37,2% 2.347 Hogere melkproductie/koe leidt tot hogere fosfaatefficiëntie
Vleesvarkens 54% 245 52,2% 251 Hoger door verbetering kg voer/kg gewichtstoename en effectief Delta-concept
Zeugen 41,8% 99 41,7% 95 Vrijwel stabiel door stijging aantal biggen per zeug
Fok- en voerboerderijen (zeugen en vleesvarkens) 48,6% 54 48,5% 79 Bijna stabiel en afgenomen monstergrootte door een betere structuur van de industrie

Bron: ForFarmers
De resultaten lopen altijd een jaar achter vanwege de beschikbaarheid van data. Aangezien (betrouwbare) gegevens die nodig zijn voor het berekenen van de fosfaatefficiëntie alleen voor Nederlandse veehouders beschikbaar zijn, is de reikwijdte beperkt tot Nederland.
* Vergelijkbare percentages zijn geactualiseerd

1.4.6.4.1.2
Hoogtepunten van 2017:

In de melkveehouderij verbeterde de fosfaatefficiëntie voornamelijk dankzij een toegenomen productiviteit (hogere melkopbrengst per koe). Bij vleesvarkens leidden de continue inspanningen van ForFarmers om de nutritionele samenstelling van voer te optimaliseren tot een verbeterde voederconversie en daarmee een hogere fosfaatefficiëntie. In de varkensfokkerij waren meer bescheiden verbeteringen te zien door een toename van het aantal biggen per zeug en bij varkensfokboerderijen.

In 2018 richtte ForFarmers zich verder op het ontwikkelen van innovatieve voederconcepten die de fosfaatefficiëntie in de melkvee- en varkenssectoren bevorderen, zoals de introductie van het Delta-concept.

1.4.6.4.2 2. Uitstoot van broeikasgassen beperken
Waarom dit onderdeel is van de duurzaamheidsstrategie van ForFarmers

De veehouderij is een belangrijke veroorzaker van broeikasgasuitstoot en dus van klimaatverandering. Daarom wordt de broeikasgasuitstoot door ForFarmers gemonitord (per ton geproduceerd voer en in totaal), te beginnen bij de eigen activiteiten. Dit houdt in dat de hoeveelheid gas, olie en diesel (scope 1) en elektriciteit (scope 2) die bij de productie van voer en door het eigen wagenpark wordt verbruikt, wordt gemeten. Dit is een gebied waarop ForFarmers direct door haar eigen handelingen een verschil kan maken, al is de broekkasgasuitstoot die geproduceerd wordt binnen scope 1 en 2 minimaal vergeleken bij de uitstoot in scope 3 (uitstoot geproduceerd in de toeleveringsketen en uitstoot op het boerenerf).

Om veehouders te helpen hun CO2-voetafdruk te verkleinen richt ForFarmers zich niet alleen op het terugdringen van de uitstoot in scope 1 en 2, maar ook op het leveren van haar Total Feed-oplossingen, oftewel optimaal duurzame voederconcepten gecombineerd met advies. Dit omvat onder meer het gebruik van co-producten uit de voedings- en drankindustrie (DML-producten zoals wei, bietenpulp, bierbostel en palmpitten) evenals een optimale voederconversie, oftewel meer productie met minder voer (en dus minder verbruik van schaarse grondstoffen). 

UITDAGING: afweging tussen fabriek speciaal voor non-GGO voeder en hogere uitstoot van broeikasgassen

In 2018 heropende ForFarmers een fabriek in Deventer die zich uitsluitend bezighoudt met de productie van non-GGO voeder. De belangstelling voor niet-genetisch gemodificeerde zuivelproducten neemt toe, met name in Duitsland. Aangezien veel van de productie van Nederlandse zuivelboeren naar Duitsland wordt geëxporteerd, is de vraag naar non-GGO voer aanzienlijk gestegen. Door de fabriek in Deventer te heropenen wordt in deze vraag voorzien. Dit kan echter leiden tot een stijging van de uitstoot van broeikasgassen omdat de af te leggen afstand van de fabriek naar de klant, voor wat betreft speciaal-voeders, langer zou kunnen zijn.

Wat er is gedaan

In 2018 werd de broeikasgasuitstoot van de transportactiviteiten van het eigen wagenpark van ForFarmers voor het eerst meegenomen in de uitstootrapportage om te zorgen voor een vollediger dataset met betrekking tot de activiteiten in de toeleveringsketen.

In 2018 heeft ForFarmers de volgende belangrijke projecten opgestart die gericht zijn op het beperken van de uitstoot:

Scope 1 en 2

Voor de productieactiviteiten hanteert ForFarmers een energiebesparingsmatrix, die een lijst met projecten in de afzonderlijke landen weergeeft die gericht zijn op het verbeteren van de energie-efficiëntie. Bijvoorbeeld:

  • In Nederland werd begonnen met de bouw van een biomassacentrale in Lochem. Deze biomassa-installatie gebruikt houtsnippers uit de regio om stoom te produceren. De stoom zal als energiebron worden gebruikt voor de grootste fabriek van ForFarmers in Nederland (die eveneens in Lochem staat), en zal als de installatie eenmaal volledig operationeel is het aardgasverbruik van deze fabriek met naar schatting 95% verlagen.

  • In het Verenigd Koninkrijk heeft ForFarmers zonnepanelen geïnstalleerd op drie fabrieken evenals op het nieuwe hoofdkantoor (Horizon House). Verder werd op acht locaties LED-verlichting geïnstalleerd.

ForFarmers neemt ook maatregelen om de energie-efficiëntie van de transportactiviteiten (logistiek) te verbeteren. De door het eigen wagenpark gebruikte hoeveelheid brandstof (in liters) per ton geleverd voer wordt gemeten en maandelijks geëvalueerd. De energie-efficiëntie wordt verbeterd door efficiënte planning van de inzet van voertuigen, hetgeen een betere bezettingsgraad en capaciteitsbenutting oplevert.

ForFarmers blijft ook investeren in nieuwe, efficiëntere bulkwagens. Zo reed tegen het eind van 2018 meer dan 90% van de wagens op Euro 6-motoren. 
Er zijn verschillende projecten geïntroduceerd die gericht zijn op het beperken van ‘stilstaande’ bulkwagens, efficiënt laden met grotere opleggers en zuiniger rijden door chauffeurs. In Nederland loopt er een pilot voor voerlevering waarbij elektrisch lossen wordt gebruikt, en in het Verenigd Koninkrijk is de voertuigplanning verbeterd dankzij de introductie van een vernieuwd routeringssysteem.
Het begin 2016 ingevoerde leaseautobeleid stimuleert medewerkers die een auto van de zaak hebben om te kiezen voor een elektrische auto of een auto met een lage CO2-uitstoot. In 2018 is de leasevloot uitgebreid met 60 nieuwe wagens waarvan 11 (18%) elektrisch/hybride.

Scope 3

Op het niveau van het boerenerf richt ForFarmers zich op het beperken van de broeikasgasuitstoot door het leveren van passende Total Feed-oplossingen. Zo heeft ForFarmers in 2018 een nieuw voerconcept voor vleeskuikens geïntroduceerd: Apollo. Dit concept is volledig gericht op milieu-effecten door voor optimale voederconversie te zorgen waardoor de CO2-voetafdruk en grondgebruik worden beperkt. Ook het zeugenconcept NOVA, dat ontwikkeld is na een uitvoerig onderzoeks- en ontwikkelingsproces om gedurende het hele reproductieve leven van een zeug voor een optimale performance te zorgen, helpt om de broeikasgasuitstoot op het boerenerf te verminderen. In de rundveesector is ForFarmers betrokken bij een project om de CO2- en methaanvoetafdruk van voerconcepten te verkleinen.

 

UITDAGING: concepten ontwikkelen maar tegelijkertijd de impact op de drie thema’s in balans houden

Het is niet altijd mogelijk om tegelijkertijd aan alle doelstellingen binnen de drie thema’s te voldoen. Zo heeft het beperken van de broeikasgasuitstoot en grondgebruik een positief effect op het milieu maar gaat dit vaak ten koste van het welzijn van dieren. Een ander voorbeeld: de beste manier om de CO2-voetafdruk te verkleinen en grondgebruik te minimaliseren is door te zorgen dat de voederconversie verbetert en de dagelijkse gewichtstoename van vleeskuikens in een relatief kleine leefruimte wordt vergroot. Dit staat haaks op het ontwikkelen van welzijnsconcepten die de gezondheid en het welzijn van dieren bevorderen. ForFarmers brengt dergelijke uitdagingen in kaart om de behoeften van de klant en de impact op de drie thema’s in balans te houden.

1.4.6.4.2.1

Hoe donkerder de kleur groen, hoe meer relevant
Bron: ForFarmers

Hoe de voortgang wordt gemeten

Uitstoot van broeikasgassen (kg CO2, per ton)

  2018 2017
  Scope Scope 2 Scope 1 Scope 2
  Productie Logistiek Productie Productie Logistiek Productie
  Gas Kerosine Stookolie Diesel Elektriciteit Gas Kerosine Stookolie Diesel Elektriciteit
Nederland 4,08 - - 5,55 16,1 4,11 - - 5,45 16,3
Duitsland 3,63 - - 6,71 11,94 3,69* - - 6,88 11,95
België 2,19 - - - 4,75 2,01* - - - 4,85
VK 4,48 1,28 0,32 10,85 20,67 4,99* 1,35 0,36 10,89 20,77
Totaal gewogen gemiddelde 4,02 1,28 0,32 8,29 16,21 4,19* 1,35 0,36 8,29 16,36
*Vergelijkbare data zijn geactualiseerd
 

Uitstoot van broeikasgassen (totaal tonnen CO2)

  2018 2017
  Scope Scope 2 Scope 1 Scope 2
  Productie Logistiek Productie Productie Logistiek Productie
  Gas Kerosine Stookolie Diesel Elektriciteit Gas Kerosine Stookolie Diesel Elektriciteit
Nederland 12.799 - - 6.789 50.456 12.956 - - 6.933 51.400
Duitsland 2.857 - - 3.326 9.395 2.880* - - 3.653 9.325
België 904 - - - 1.958 809* - - - 1.949
VK 8.471 2.424 600 17.522 39.072 9.294* 2.515 669 18.361 38.701
Totaal 25.031 2.424 600 27.637 100.881 25.939* 2.515 669 28.947 101.375
*Vergelijkbare data zijn geactualiseerd
1.4.6.4.2.2

Het totaal aantal ton CO2  per onderdeel vertoont een vermindering vergeleken met vorig jaar. Dit komt vooral door verdere implementatie van energiebesparende projecten en een gunstige mix van grondstoffen. Voor 2019 wordt hier verder op gestuurd.

De CO2-uitstoot per ton voer, de intensiteitsratio, vertoont ook een kleine daling vergeleken met vorig jaar, behalve bij de dieselimpact die constant bleef. De hoeveelheid dieseluitstoot bleef gelijk aan vorig jaar, ondanks gestelde doelstellingen voor chauffeurs en nieuwe bulkwagens, doordat de capaciteitsbenutting van bulkwagens lager was en de afstand naar klanten groter.

UITDAGING: uitstoot meten in de gehele waardeketen

ForFarmers erkent dat de broeikasgasuitstoot in scope 3 (geproduceerd bij de levering van grondstoffen, in de inkomende logistieke keten en door het voerverbruik op het boerenerf) significant is. Het meten van deze uitstoot op een vergelijkbare en consequente manier blijft echter een uitdaging. Zonder betrouwbare gegevens is het moeilijk om de voortgang ten aanzien van het verminderen van de broeikasgasuitstoot te monitoren. De Onderneming is daarom actief betrokken bij Europese en internationale initiatieven die gericht zijn op het ontwikkelen van een geharmoniseerde methodologie voor het berekenen van de milieu-impact van voerproductie die aan de veehouder geleverd wordt. In 2018 publiceerde de Europese Commissie in het kader van de regels voor de milieuvoetafdruk van productcategorieën (PEFCR) de PEFCR voor Voer voor Voedselproducerende Dieren. Verder lanceerde het Global Feed LCA Institute, een onafhankelijk initiatief van de voerindustrie, in 2018 een gratis en vrij toegankelijke database van Feed Life Cycle Analysis (LCA) voedermiddelen. ForFarmers kan deze gegevens en hulpmiddelen gebruiken voor het berekenen van de uitstoot die samenhangt met grondstoffen, en deze informatie beschikbaar stellen aan klanten en andere stakeholders als daar een stimulans voor is vanuit de markt.

 
1.4.6.4.3 3. Gebruik van grond, water en energie minimaliseren
Waarom dit onderdeel is van de duurzaamheidsstrategie van ForFarmers

Het minimaliseren van het gebruik van grond, water en energie in de gehele toeleveringsketen is een zeer belangrijk thema voor ForFarmers en veel van haar stakeholders. De kwesties betreffen vooral ontbossing en andere manieren van grondgebruik die samenhangen met het verbouwen van grondstoffen die naar de EU worden geëxporteerd, met name soja en palmolie. Verschillende externe organisaties hebben zich tot taak gesteld ervoor te zorgen dat er op dit gebied maatschappelijk verantwoorde maatregelen zijn en ook worden nageleefd. De maatregelen richten zich niet alleen op verantwoord inkopen maar ook op maatschappelijke en milieuaspecten, zoals een eerlijke beloning en goede arbeidsomstandigheden voor arbeiders. ForFarmers beoordeelt ook de impact van regionale inkoop ten aanzien van deze KPI.

Wat er is gedaan

ForFarmers wil een maatschappelijk verantwoorde onderneming zijn. ForFarmers blijft gecommitteerd aan het inkopen van uitsluitend duurzaam geproduceerd sojameel en palmolie. Vanwege de impact die de overname van Tasomix in Polen hierop heeft stelt ForFarmers zich ten doel deze KPI in 2025 te bereiken. In 2019 zal een passende doelstelling voor Tasomix worden geformuleerd.

De Onderneming is lid van de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS) en de Ronde Tafel voor Verantwoorde Palmolie (RSPO) en was actief betrokken bij de ontwikkeling van de richtlijnen voor soja-inkoop die in 2015 door de Europese koepelorganisatie voor voerproducenten FEFAC werden gepubliceerd. Samen met de FEFAC onderhoudt ForFarmers contacten met partners hoog en laag in de toeleveringsketen om de richtlijnen onder de aandacht te brengen om zo de reguliere toevoer van duurzame sojaproducten naar Europa te faciliteren. 

Hoogtepunten van 2018:
  • 74,8% van het sojameel en 70,0% van de palmolie die werd ingekocht voldeed aan de duurzaamheidscriteria van ForFarmers

  • ForFarmers Nederland en België kopen al 100% verantwoorde soja in

  • Actieve deelname aan het ontwikkelen van nieuwe sectorinitiatieven (bijv. Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja in het VK) om invoering door de sector te stimuleren en een gelijk speelveld te creëren

  • Pilot met nieuwe voerconcepten (bijv. sojavrij) om tegemoet te komen aan de vraag uit nationale markten

Het streven van ForFarmers om in te kopen volgens erkende maatschappelijke, ethische en milieunormen zal worden uitgebreid naar alle grondstoffen, door middel van een gestructureerde dialoog met leveranciers en in lijn met de in 2017 ingevoerde Sedex gedragscode voor leveranciers (‘Sedex-code’). In de Sedex-code staan de gedeelde verantwoordelijkheden van leveranciers ten aanzien van verantwoord inkopen en worden de minimumcriteria beschreven waaraan leveranciers van ForFarmers moeten voldoen. ForFarmers koopt uitsluitend producten en diensten in van bedrijven die zich aan de wettelijke regels houden en er actief aan werken om te voldoen aan de eisen van de Sedex-code. Relaties met leveranciers die niet volgens de Sedex-code willen werken worden afgebouwd of met onmiddellijke ingang beëindigd. 
De Sedex-code omvat bedrijfsethische normen die gericht zijn op het voorkomen van omkoping, corruptie en frauduleuze zakelijke praktijken. Beleid en procedures die betrekking hebben op arbeidspraktijken voldoen aan de voorschriften van de relevante normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Voor wat betreft het totaalbedrag aan product-gerelateerde inkopen in 2018 heeft meer dan 81% van de leveranciers hetzij de Sedex-code hetzij een andere gedragscode voor leveranciers ondertekend (2017: ruim 70%). In 2018 heeft ruim 34% van de leveranciers van niet-productgerelateerde inkopen een gedragscode ondertekend; samen vertegenwoordigen zij meer dan 57% van het jaarlijkse totaalbedrag aan niet-productgerelateerde inkopen. Dit blijft een punt van aandacht in 2019.

UITDAGING: Regionaal inkopen: is dit duurzamer?

Er lopen diverse initiatieven die gericht zijn op het vergroten van het volume aan voedermiddelen dat in Europa wordt verbouwd. In november 2018 heeft de Europese Commissie haar rapport over de ontwikkeling van plantaardige eiwitten in de Europese Unie gepubliceerd. Deze initiatieven worden ingegeven door bezorgdheid over hoe afhankelijk de veehouderij is van import van eiwitrijke grondstoffen zoals soja (95% van de soja in de EU is geïmporteerd).
ForFarmers heeft begrip voor deze bezorgdheid. Europese soja is echter van mindere kwaliteit omdat de groeiomstandigheden niet zo gunstig zijn als dichtbij de evenaar, er meer water nodig is voor de teelt en er meer energie wordt verbruikt voor regionale teelt; dit betekent een grotere milieuvoetafdruk, ondanks de kortere vervoersafstanden. ForFarmers werkt ook aan het ontwikkelen van eiwitvervangers om minder afhankelijk van soja te worden. Veel van de huidige alternatieven vergroten echter de milieu-impact van de veehouderij in plaats van deze te verkleinen. Sommige eiwitvervangers veroorzaken bijvoorbeeld een hogere fosfaatuitstoot. Bovendien betekenen alle huidige opties hogere kosten voor de veehouder om de performance gelijk te kunnen houden, en dus hogere prijzen voor de consument.

Hoe de voortgang wordt gemeten

 

% inkoop duurzaam geproduceerde sojameel en palmolie

  Percentage inkoop duurzaam geproduceerde sojameel Percentage inkoop duurzaam geproduceerde palmolie
  2018 2017* 2018 2017
Totaal 74,8% 77,1% 70% 74,7%
*Vergelijkbaar getal is geactualiseerd

Alhoewel de percentages licht lager liggen dan in 2017 waren ze in lijn met de ambitie van ForFarmers.

Water

ForFarmers zet zich in voor het verlagen van het waterverbruik, zowel door haar eigen activiteiten als lager in de waardeketen. Bovendien streeft ForFarmers vanuit haar principe van verantwoord inkopen naar lager waterverbruik in de hele keten. In het productieproces wordt water gebruikt om stoom te genereren voor het extrusieproces. ForFarmers realiseert zich dat er een balans moet zijn tussen het gebruik van stoom en van elektriciteitsverbruik tijdens het productieproces. Op het boerenerf richt ForFarmers zich op het verbeteren van de efficiëntie door veehouders te helpen hun waterverbruik te verminderen. De trend naar voer met minder ruwe eiwitten vertaalt zich ook in een lagere waterconsumptie door het vee. 

1.4.6.4.4 4. Zorgen voor een goede en veilige werkomgeving
Waarom dit onderdeel is van de duurzaamheidsstrategie van ForFarmers

ForFarmers beschouwt het bieden van een goede en veilige werkomgeving voor alle medewerkers, tijdelijk ingehuurd personeel, loonwerkers en bezoekers als een basisvoorwaarde van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wat er is gedaan

In 2018 is er een nieuw IT-systeem geïmplementeerd voor het registreren van ongevallen met verzuim (Lost Time Incidents – LTI’s). Het systeem maakt het gemakkelijker om de oorzaken van LTI’s in kaart te brengen zodat maatregelen kunnen worden genomen om herhaling van soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. De Directie van ForFarmers wordt op de hoogte gebracht van alle LTI’s binnen 24 uur nadat ze gemeld zijn en ze worden standaard in de directievergadering besproken. In de afzonderlijke landen worden Health and Safety Officers aangesteld die verantwoordelijk zijn voor het coördineren van trainingen en het delen van best practices op het gebied van gezondheid en veiligheid. 

Er lopen projecten gericht op het verbeteren van het toezicht op locatie en veiligheidsgedrag van operators. 
ForFarmers zet zich niet alleen in voor het waarborgen van de veiligheid van mensen binnen de eigen organisatie maar ook van die van de mensen, processen en producten in de gehele toeleveringsketen, waarbij zij streeft naar eerlijke en verantwoorde arbeidsomstandigheden. Dit komt ook aan de orde in de Sedex-code voor leveranciers.

UITDAGING: zorgen voor evenwicht tussen gezondheid en veiligheid en de relatie met de klant

ForFarmers beschouwt het als haar verantwoordelijkheid om niet alleen de gezondheid en veiligheid van de eigen medewerkers te waarborgen maar ook die van al haar stakeholders. Wat de eigen medewerkers betreft heeft ForFarmers verschillende programma’s geïmplementeerd om het veiligheidsbewustzijn te vergroten en daarmee een gedragsverandering op dat gebied teweeg te brengen. Deze programma’s betreffen zowel activiteiten op de locaties van ForFarmers zelf als situaties onderweg en op het boerenerf. ForFarmers bespreekt eventuele risico’s die op het boerenerf geconstateerd zijn met de klant en doet aanbevelingen voor te ondernemen actie. Indien de klant hier niet binnen de afgesproken termijn iets mee doet, zet ForFarmers de voerleveringen stop. Hiermee komt de balans tussen gezondheid en veiligheid enerzijds en klantbehoud anderzijds onder druk te staan. 

Overeenkomstig haar doelstelling om als een maatschappelijk verantwoorde onderneming op te treden, steunt ForFarmers een aantal agrarische goede doelen die zich inzetten voor de ontwikkeling en het welzijn van mens en maatschappij. Een voorbeeld hiervan is het Agriterra-project waarbij medewerkers de kans krijgen om mee te doen aan initiatieven om de ondernemersvaardigheden van boeren in ontwikkelingslanden te ontwikkelen. In 2018 deden drie medewerkers van ForFarmers mee aan projecten in Ethiopië en Kenia en op de Filippijnen.
Daarnaast steunt ForFarmers The Farm Fresh Revolution in het Engelse graafschap Staffordshire. Bij dit project krijgen kinderen en hun ouders toegang tot verse producten samen met advies over voedingswaarde en bereiding. Verder steunt ForFarmers ook Run4Life, een door de EU gefinancierd project dat als doel heeft voedingsstoffen uit huishoudelijke afvalstromen te winnen om hiermee milieuvriendelijkere meststoffen te maken.

Al vele jaren vormen medewerkers en klanten van alle onderdelen van ForFarmers een team om mee te doen aan het Nederlandse initiatief Alpe d’HuZes, een evenement om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. ForFarmers doet elk jaar mee onder de naam BIG Challenge.

Hoe de voortgang wordt gemeten

ForFarmers richt zich uitsluitend op het monitoren van de LTI’s. De resultaten worden in het jaarverslag gepubliceerd maar zijn ook te lezen op schermen die bij een aantal van de plaatselijke kantoren hangen. Het doel hiervan is om het bewustzijn onder medewerkers en bezoekers over dit onderwerp te vergroten. 

Aantal LTI’s

  2018 2017
Nederland 16 19
Duitsland 13 6
België 3 1
Verenigd Koninkrijk 27 22*
Totaal 59 48*
*Vergelijkbaar getal is geactualiseerd

Bron: ForFarmers

Helaas was er bij ForFarmers in januari 2018 een dodelijk slachtoffer te betreuren nadat een chauffeur in Nederland tijdens een zware storm werd geraakt door een vallende tak.

Er waren in alle landen, behalve in Nederland, meer LTI’s dan vorig jaar. Er was geen sprake van LTI’s in 31% van het aantal locaties. Er is daarom reden te geloven dat een LTI-vrije cultuur bereikbaar moet zijn.

Een hoger aantal LTI’s kan deels worden toegeschreven aan een stijging van het aantal geregistreerde LTI’s en bijna-ongelukken in de afgelopen jaren omdat er steeds meer aandacht aan veiligheid en gezondheid wordt besteed. Ondanks de toegenomen focus op en investeringen in gezondheid en veiligheid is het aantal LTI’s nog altijd te hoog. ForFarmers zal zich nog intensiever blijven inzetten om veiligheidsvraagstukken onder de aandacht te brengen, en managers en medewerkers een groter besef van urgentie en verantwoordelijkheid bij te brengen om zelf het goede voorbeeld te geven. Daarnaast zal de Onderneming blijven investeren in veilige(re) fabrieken en transport. 

1.4.6.4.5 5. Voerveiligheid verbeteren
Waarom dit onderdeel is van de duurzaamheidsstrategie van ForFarmers

ForFarmers is onderdeel van de voedselvoorzieningsketen en beschouwt voerveiligheid derhalve als een hoofdverantwoordelijkheid. Alle incidenten waarbij voer niet voldoet aan de voorschriften en vrijwillige codes worden proactief gemonitord en beheerd. ForFarmers streeft naar nul incidenten.

Wat er is gedaan

In 2018 lag de focus vooral op verdere verbetering van de hygiëne en ongediertebestrijding in de fabrieken. Er zijn extra interne kwaliteitschecks ingevoerd om de voortgang te controleren.

Er wordt een groepsbrede (One ForFarmers) aanpak gehanteerd ten aanzien van HACCP (gevarenanalyse en essentiële controlepunten) waarbij voedermiddelen en mengvoer doorlopend worden gemonitord om ongewenste stoffen op te sporen. Deze aanpak is gebaseerd op de eisen van de EU-wetgeving, GMP+, Ovocom, Feed Chain Alliance- en UFAS-regelgeving, het controleplan van SecureFeed en de eigen risicoanalyses van ForFarmers. In elk land wordt door middel van inspecties en externe controles door de relevante bevoegde autoriteiten, externe certificeringsinstanties en audits door derden (in veel gevallen retailers) vastgesteld of de voorschriften en vrijwillige codes worden nageleefd.

 

In het Verenigd Koninkrijk is er een ‘earned recognition’-overeenkomst tussen UFAS en de toezichthouder (de Food Standards Agency). Dit betekent dat er een ander accent op risicoanalyse ligt vergeleken met continentaal Europa waar de nationale controle-instanties een proactievere rol spelen. De kwaliteitsmanagers van ForFarmers beoordelen of er een verband is tussen niet-naleving en voerveiligheid; dit wordt vervolgens gevalideerd door de Kwaliteitsmanager van de Groep. Eventuele niet-naleving wordt binnen de met de inspecteur of auditor afgesproken termijn gecorrigeerd.

1.4.6.4.5.1
Hoe de voortgang wordt gemeten
 

Aantal voerveiligheidsincidenten

  Niet-naleving van regels resulterend in een boete of sanctie Niet-naleving van regels resulterend in een waarschuwing Niet-naleving van vrijwillige codes
  2018 2017 2018 2017 2018 2017
Nederland 0 0 3 4 5 5
Duitsland 3 6 1 3 0 1
België 0 0 0 1 0 0
Verenigd Koninkrijk 0 0 0 0 4 6
Totaal 3 6 4 8 9 12

Source: ForFarmers

1.4.6.4.5.2

ForFarmers heeft in 2018 een aanzienlijke vermindering van het aantal voerveiligheidsincidenten gerealiseerd. De voornaamste zaken die door de relevante bevoegde autoriteiten en externe certificeringsinstanties naar voren werden gebracht hadden te maken met hygiëne en ongediertebestrijding in de fabrieken en of er op de juiste wijze was voldaan aan de bestikkering op de artikelen. Er zijn maatregelen getroffen om het proces van bestikkering te verbeteren en additionele interne controles ingevoerd om hygiëne en ongediertebestrijding in de fabrieken te monitoren.

 
1.4.6.4.6 6. Diergezondheid en dierenwelzijn bevorderen
Waarom dit onderdeel is van de duurzaamheidsstrategie van ForFarmers

Belangrijkste uitgangspunt voor ForFarmers is ervoor zorgen dat elk dier de juiste hoeveelheid voedingsstoffen binnenkrijgt om in zijn basisbehoeften te voorzien. Binnen de klantenkring van ForFarmers worden veel verschillende productiesystemen gebruikt: intensief en extensief, conventioneel en biologisch, binnen en buiten, en grootschalig en kleinschalig. ForFarmers richt zich op het optimaal benutten van grondstoffen en het optimaliseren van de diergezondheid en het dierenwelzijn in al deze productiesystemen.

Wat er is gedaan

Er worden specifieke concepten ontwikkeld om de impact voor klanten te verminderen van bepaalde wettelijke eisen zoals het verbod op snavelbehandeling bij legkippen of de castratie van varkens. Met name in Nederland, waar retailers geen producten van snelgroeiende kippen meer aanbieden, zijn welzijnsconcepten voor vleeskuikens ontwikkeld.

 

Elk innovatieproject wordt beoordeeld op de impact die het heeft op diergezondheid en dierenwelzijn evenals op andere duurzaamheidseffecten zoals eerder aangegeven.

Voorbeelden van innovatieprojecten ter verbetering van diergezondheid en dierenwelzijn in 2018 zijn onder andere:

Change layout to 1 column

Innovatieprojecten ter verbetering van diergezondheid en dierenwelzijn

Rundvee Varkens Pluimvee
Diagnose van pensverzuring aan de hand van melkmonsters Introductie van verbeterd VIDA Vital-voer voor biggen. Vital-concepten zijn specifiek gericht op het voorkomen van darmstoornissen om biggen gezond te houden Ontwikkeling van optimale voederstrategieën voor langzaam groeiende vleeskuikens en andere alternatieve productiesystemen
Implementatie van de VITAlity Score, een hulpmiddel om de immuunstatus van kalveren te verbeteren Optimalisatie van voedingsfactoren om de prevalentie van salmonella te verlagen. Er wordt een nieuw preventiepakket ontwikkeld onder de naam Salstat climasolve distress Ontwikkeling van voederstrategieën voor het bestrijden van verenpikken bij kippen met onbehandelde snavels
Toepassing van Pens Stimulator voor een gezonde en goed functionerende pens Toepassing van Delta-Score, een monitoringsysteem om de gezondheid van vleesvarkens te testen en nutritionele oplossingen te bieden Optimale voeding om legkippen een langer leven te geven
Overgangsvoer gericht op verbetering van de gezondheid, vruchtbaarheid en levensduur van koe en kalf Introductie van Aminopt, dat zorgt voor een optimale aanvoer van aminozuren in de voeding van biggen met een suboptimale gezondheid (bijv. voor immuunrespons) Verbeterde botgezondheid bij vleeskuikenouderdieren en vleeskuikens
Project met combinaties van zuren met verhoogd vetgehalte ter verbetering van de algemene en darmgezondheid en performance bij kalveren Ontwikkeling van hittestresspakket om de negatieve effecten van hoge temperaturen op diergezondheid en dierenwelzijn te verkleinen Terugdringen van voetzoolbeschadigingen bij pluimvee

Bron: ForFarmers

Change layout to 2 columns

Hoe de voortgang wordt gemeten

Het bevorderen van diergezondheid en dierenwelzijn is een integraal onderdeel van de Total Feed-aanpak van ForFarmers. Gezien de verschillende diersoorten en de breedte van het onderwerp is het nog niet mogelijk om verbeteringen in diergezondheid en dierenwelzijn op een consequente en zinvolle manier te definiëren en te monitoren. ForFarmers blijft in 2019 zoeken naar een constructieve manier om voortgang ten aanzien van dit thema te meten.

 
Antimicrobiële resistentie

Antimicrobiële resistentie (AMR) is een van de grote uitdagingen voor zowel de menselijke als de diergeneeskunde omdat sommige bacteriën niet meer reageren op antibiotica. De Europese Commissie heeft de rol van voeding opgenomen in haar actieplan tegen antimicrobiële resistentie. ForFarmers zoekt naar nutritionele oplossingen om klanten en veeartsen te helpen de hoeveelheid antibiotica die in de veeteelt gebruikt wordt te verminderen. In het Verenigd Koninkrijk heeft ForFarmers in samenwerking met de Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB) een aantal workshops georganiseerd om klanten te helpen de door de overheid ingestelde doelstellingen voor de reductie van antibioticagebruik te behalen. Deze werden in 2018 bijgewoond door ruim 100 veehouders.