Strategie Horizon 2020

ForFarmers is actief in de keten die op een duurzame manier de groeiende vraag naar voedsel invult, in het bijzonder naar dierlijke eiwitten zoals vlees, eieren en zuivelproducten. Deze toenemende vraag is het directe gevolg van de wereldwijde bevolkingsgroei en stijgende welvaart. Veel van de dierlijke eiwitten die in Europa worden geproduceerd, worden geëxporteerd naar landen waar deze productie, onder meer door het klimaat, op een minder efficiënte manier plaatsvindt. Dit leidt in Europa tot een groeiende maatschappelijke druk op de agrarische sector vanwege zorgen over de (lokale) CO2-voetafdruk van de veehouderij.

Change layout to 2 columns

Daarnaast neemt de interesse van de consument voor de kwaliteit en herkomst van voeding toe. Veehouders moeten in toenemende mate voldoen aan regels, wetten en maatregelen die, direct of indirect, te maken hebben met onder meer de klimaatdoelstellingen van Parijs. Dit vergt meer investeringen. Het gevolg is dat boerenbedrijven consolideren om met meer schaalgrootte een gezond rendement te kunnen behalen. ForFarmers levert innovatieve voederconcepten en advies, ondersteund door data-gedreven hulpmiddelen. Daarmee worden veehouders geholpen op een efficiënte wijze het rendement op het boerenerf te verbeteren, met gezonde dieren en aandacht voor dierenwelzijn. Dit sluit naadloos aan op de missie ‘For the Future of Farming’, waarmee ForFarmers wil bijdragen aan het verbeteren van de continuïteit van het boerenbedrijf, een gezonde agrarische sector en een duurzame maatschappij.

Pijlers van Strategie Horizon 2020

Strategie Horizon 2020 is de wijze waarop ForFarmers haar missie en waardecreatie wil vormgeven en is gebaseerd op vier pijlers:

1.  Focus op aantrekkelijke segmenten

ForFarmers stemt haar nutritionele kennis (de functie van voedingsbestanddelen) en het producten- en dienstenpakket af op de omvang en ontwikkelingsfase van de bedrijven van haar klanten. Grote boerenbedrijven met veel personeel of bedrijven die melkrobots inzetten en andere hypermoderne technologie toepassen, hebben andere behoeftes op het gebied van producten en advies dan bijvoorbeeld kleinschalige bedrijven of bedrijven die zich op een niche richten, zoals biologische zuivelproducten. Om deze verschillende klantgroepen optimaal te bedienen, is klantsegmentatie (met behulp van een klantrelatiebeheersysteem) een belangrijk onderdeel van de marktaanpak. In alle landen waar ForFarmers actief is, met uitzondering nog van Polen, is de klantsegmentatie doorgevoerd met teams die zich richten op een bepaald segment. In dit beheersysteem wordt ook vastgelegd welke producten, en voor welke levensfase van het dier, een individuele klant afneemt. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de wijze waarop ForFarmers de veehouder een afgestemde Total Feed-oplossing kan aanbieden en de ‘share of stomach’ bij de veestapel van de klant kan worden vergroot. Mede als gevolg van de overname van Van Gorp Biologische Voeders en de aangekondigde kleine overname van een biologische voederonderneming in het Verenigd Koninkrijk, heeft ForFarmers in 2018 zich verder toegespitst op biologische veehouders. 

2.  Aanbieden van Total Feed-portfolio met partners

ForFarmers wil lange-termijn-waarde creëren met de Total Feed-aanpak: het leveren van innovatieve oplossingen aan veehouders die aansluiten bij zijn individuele behoeften, specifieke bedrijfsdoelstellingen en voersystemen. De producten, het advies en de hulpmiddelen die hiervoor worden ingezet vormen samen de Total Feed-portfolio. Voor een aantal producten dat ForFarmers zelf niet produceert, is gekozen voor strategische samenwerking

Change layout to 1 column

Change layout to 2 columns

met partijen die een fundamentele bijdrage kunnen leveren aan de Total Feed-aanpak. Een voorbeeld hiervan is de internationale samenwerking met Nutreco, die in 2014 is aangegaan en in 2018 voor vijf jaar is verlengd. Binnen deze samenwerking worden micro-ingrediënten en specialiteiten als kalvermelkvervangers waar mogelijk bij Nutreco ingekocht, waardoor belangrijke schaalvoordelen en kwaliteitscontroles worden gerealiseerd. Ook op onderzoeksgebied zijn de krachten met Nutreco gebundeld. Nieuwe voedingsconcepten voor bijvoorbeeld de varkenssector, zoals VIDA en NOVA, zijn hieruit voortgekomen.

ForFarmers heeft daarnaast met een aantal partijen meer lokale samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van toevoegingen aan de Total Feed-portfolio. In het verslagjaar is een nieuwe strategische samenwerking opgezet tussen ForFarmers Nederland en Baks. ForFarmers Nederland verzorgt de verkoopactiviteiten van vochtrijke voedermiddelen voor de varkenshouderij (met name wei-producten) terwijl Baks Logistiek de logistieke activiteiten voor deze productstroom doet. Wei-producten zijn een voorbeeld van co-producten, die voortkomen uit reststromen van voedselproductie voor menselijke consumptie. Het gebruik van deze reststromen past in het duurzaamheidsbeleid van ForFarmers dat gericht is op een circulair gebruik van grondstoffen.

3.  Acquisities

ForFarmers heeft zich ten doel gesteld om een nummer 1- of 2-positie te bereiken in de regio’s waar het actief is. Dit moet worden bereikt door zowel autonome groei als door overnames, en moet voor alle belanghebbenden tot een optimaal resultaat leiden. Voor voerondernemingen geldt niet alleen dat schaalgrootte van belang is, maar ook dat hoe dichter de fabriek zich bevindt bij de klant hoe meer efficiency kan worden bereikt door reductie van logistieke kosten. In de agrarische sector is er daarnaast sprake van grote loyaliteit tussen klanten en hun voeronderneming, vooral door de relatie tussen de adviseurs die op het boerenerf komen en de klant. Het doen van passende overnames biedt in die context een goed perspectief voor groei.

Voor acquisitiemogelijkheden richt ForFarmers zich primair op de vijf kernlanden (Nederland, Duitsland, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk) omdat zich daar over het algemeen goede synergiemogelijkheden aandienen op het gebied van logistiek, productie, inkoop, formulatie en overhead. Daarnaast wordt ook gekeken naar mogelijkheden in nieuwe regio’s binnen of grenzend aan Europa (Europa+). De eerste voorwaarde waaraan een regio moet voldoen is dat er voldoende dieren aanwezig zijn. Om potentiële overnamekandidaten in beeld te krijgen en het overnametraject effectief en efficiënt te laten verlopen, heeft ForFarmers een team voor Fusies en Overnames dat nauw samenwerkt met de Directieleden en de business unitmanagers van de clusters.

 

ForFarmers heeft in het verslagjaar 60% van de aandelen van Tasomix in Polen gekocht. Door deze transactie is ForFarmers nu actief in vijf landen en is de positie in de groeiende Europese pluimveesector (vooral voor vleeskuikenhouders) versterkt. Het management van Tasomix is aangebleven, waardoor optimaal gebruik kan worden gemaakt van de kracht van beide bedrijven. Verder werden in het verslagjaar Voeders Algoet (België), Maatman (Nederland), en van Gorp Biologische Voeders (Nederland) overgenomen. Deze laatste acquisities worden allen geïntegreerd in de lokale organisaties. Ook werd in het verslagjaar het voornemen aangekondigd een kleine biologische voederonderneming in het Verenigd Koninkrijk over te nemen.

4.  One ForFarmers: professionalisering en het benutten van schaalvoordelen

De One ForFarmers-aanpak is gericht op het professionaliseren van processen, het inzetten van de best practices in de groep en optimale kostenefficiency. Dit wordt bereikt door de uitwisseling van interne kennis, een verdere professionalisering van de organisatie, een eenduidige manier van werken en het optimaal benutten van schaalvoordelen. Deze aanpak wordt mogelijk gemaakt door de matrixorganisatiestructuur, waarbij centrale afdelingen de landenorganisaties ondersteunen. Zo heeft ForFarmers onder meer drie gespecialiseerde marketingteams, gericht op de rundvee-, varkens- en pluimveesector, die marketingstrategieën en implementatieplannen leveren die lokaal worden uitgevoerd. De marketingorganisaties werken nauw samen met de specialisten van het centraal georganiseerde Nutrition Innovation Centre (‘NIC’) en met de lokale adviseurs die bij de boer komen. ForFarmers heeft sectorspecifieke Academies (rundvee, varkens en pluimvee) opgericht om de uitwisseling en benutting van interne kennis te optimaliseren zodat dit ten gunste van de klant kan worden ingezet.

De volgende stappen werden gezet in het verslagjaar:

  • In het Verenigd Koninkrijk werden de twee rundveeverkoopteams samengevoegd tot één commerciële organisatie zodat de markt op een eenduidige wijze kan worden bewerkt.

  • Vanaf begin 2018 zijn alle medewerkers op het HR-systeem ‘Workday’ aangesloten, waarvan de implementatie in 2017 werd afgerond. Het beheer en uitvoeren van HR-processen is hiermee geoptimaliseerd.

  • In 2018 is de integratie van activiteiten en medewerkers in het financial shared service center (‘FSSC’) afgerond. De continentale financiële backoffice-activiteiten (exclusief die in Polen) zijn gecentraliseerd in het FSSC in Nederland om efficiënter te kunnen (samen)werken. Een groot deel van de administratieve processen is geharmoniseerd.

  • Het Total Feed Support (‘TFS’)-team in Nederland kwam in 2018 volledig op sterkte. Het TFS-team, dat in 2017 in Nederland is geïnstalleerd, maakt gebruik van het CRM-beheersysteem. Dit systeem maakt inzichtelijk wat, en hoeveel, een klant bij ForFarmers afneemt. De TFS-afdeling geeft sectorspecifieke ondersteuning aan klanten en ondersteunt de verkoopteams en adviseurs. Voor klanten is het gemakkelijk om bij één loket telefonisch advies en ondersteuning te krijgen. Daarnaast valt de verkoop van DML-producten, als onderdeel van de Total Feed-portfolio, onder de verantwoordelijkheid van deze TFS-afdeling.

Resultaatgebieden Horizon 2020

Door de implementatie van strategie Horizon 2020 is ForFarmers in staat de positie in de keten te versterken. Dat doet de Onderneming door zich te blijven richten op de ontwikkeling van medewerkers en op het leveren van innovatieve totaaloplossingen voor diervoeders aan klanten. Dit moet zich vertalen in resultaten die behoren tot de beste in de sector.

Medewerkers: persoonlijke ontwikkeling

ForFarmers investeert in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Daardoor nemen de kansen en het groeipotentieel voor medewerkers toe. In 2018 heeft wederom een groot aantal medewerkers deelgenomen aan zowel de management- als de vakinhoudelijke trainingen. Hierover wordt in het hoofdstuk Human Resources uitgebreid geschreven. Het senior management (de top 50 van ForFarmers) maakte in mei 2018 kennis met de nieuwe collega’s van Tasomix in Polen. Dit bedrijfsbezoek werd door alle managers als zeer waardevol beschouwd.

Klanten: Total Feed-oplossingen

ForFarmers biedt met de Total Feed-aanpak geïntegreerde oplossingen bestaande uit (voer)producten, bijbehorend advies en hulpmiddelen om de bedrijfsdoelen van klanten vast te stellen en hun resultaten te monitoren. Met deze aanpak kan ForFarmers producten en advisering op elkaar afstemmen gedurende de gehele productiecyclus op het agrarische bedrijf. Klanten krijgen zo een totaaloplossing die past bij hun voersysteem en bedrijfssituatie. ForFarmers is continu in dialoog met klanten, zowel op het boerenerf als in onder meer klankbordgroepen en conferenties, om inzicht te krijgen in hun veranderende eisen en behoeften.

Op basis van die inzichten worden nieuwe concepten en hulpmiddelen ontwikkeld. Voorbeelden van (totaal)oplossingen zijn:

  • ForFarmers introduceerde in 2018 het datamanagementsysteem Agroscoop in de varkenssector in het Verenigd Koninkrijk. Agroscoop geeft veehouders inzicht in de technische en economische kengetallen van hun bedrijf. Met dit systeem kunnen varkenshouders, geholpen door de adviseurs van ForFarmers, hun bedrijfsvoering optimaliseren. In Nederland is het beschikbaar stellen van data door veehouders voor advisering gemeengoed en maken veel ForFarmers-klanten al gebruik van Agroscoop. De kennis en ervaring die is opgedaan op dit gebied, vooral in Nederland, maar ook in Duitsland en België, wordt ook aangewend om in samenwerking met partners in het Verenigd Koninkrijk een datasysteem op te bouwen in de sector.

  • Voor de pluimveesector is een nieuw voerconcept voor vleeskuikens, met de naam Apollo, geïntroduceerd in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het concept is een ‘pre-start’-concept, gericht op een gezonde en efficiënte groei van vleeskuikens. Dit concept richt zich op de eerste 100 levensuren van het vleeskuiken en zorgt voor een betere voederconversie. Deze aanpak past in de missie van ForFarmers om het rendement voor veehouders te verhogen en in het duurzaamheidsstreven de voederconversie te verbeteren, zodat het gebruik van schaarse grondstoffen wordt beperkt. Het Apollo-concept kon worden gelanceerd na een intensief R&D-traject binnen het Nutrition Innovation Centre en uitvoerige testen op vleeskuikenbedrijven in Noordwest-Europa.

  • In Nederland plaatste ForFarmers als test twaalf voerstations met ingebouwde weegschaal om data te verzamelen van onder meer de voeropname in combinatie met het gewicht van vleesvarkens. De voederconversie van zowel de individuele dieren als per hok worden zo bijvoorbeeld inzichtelijk gemaakt. Deze informatie gebruikt ForFarmers bij de adviezen aan varkenshouders. Het voerstation herkent de individuele varkens aan het oornummer met ingebouwde chip.

  • ForFarmers introduceerde ook de Pens Stimulator+, een nieuw product dat naast de pens- ook de darmgezondheid van een melkkoe stimuleert en daarmee zorgt voor gezondere dieren die het ruwvoer beter benutten. Hierdoor wordt meer melk uit ruwvoer en een hogere melkproductie gerealiseerd. Dit leidt tot een extra voerwinst van gemiddeld €45 per koe per jaar. Maar het leidt ook tot gezondere koeien en een betere benutting van het ruwvoer, wat past in het duurzaamheidsthema Dierengezondheid en -welzijn. Het Nutrition Innovation Centre van ForFarmers testte de werking van de Pens Stimulator+ in 2018 bij praktijkbedrijven.

  • In Nederland begon ForFarmers een samenwerking met de Frievar-varkensketen en agritechbedrijf AgOS voor het realiseren van een blockchain-pilotproject. Een blockchain is een digitale keten waarin samenwerkende partijen actuele informatie over in dit geval het productieproces en transacties kunnen uitwisselen, om zo de volledige varkensketen in beeld te brengen en het proces over de héle keten te verbeteren. Uiteindelijk leidt dit tot waarborging van een hogere kwaliteit en voedselveiligheid.

 

Winstgevendheid behorend tot de beste in de sector

In 2018 bedroeg de onderliggende EBITDA €100,1 miljoen,1,3% minder dan in 2017. Bij gelijkblijvende koersen bedroeg de daling 1,0%. De brutowinst nam met 5,6% toe tot €443,4 miljoen.
De verhouding onderliggende EBITDA/brutowinst daalde in 2018 derhalve tot 22,6%, tegen 24,2% in 2017. De onderliggende winst per aandeel was met €0,58 gelijk aan 2017. Het dividendvoorstel over 2018 bedraagt €0,283 per gewoon aandeel (gebaseerd op 100,2 miljoen uitstaande aandelen) en een speciaal dividend van €0,017 per gewoon aandeel. Het totale dividend komt daarmee op €0,30, gelijk aan 2017.
Ten opzichte van de slotkoers van het aandeel van €8,05 eind 2018 komt dit neer op een dividendrendement van 3,7%.

 

Horizon 2020 in perspectief: een analyse van ForFarmers en haar markten

De Horizon 2020-strategie van ForFarmers richt zich op lange-termijn-waardecreatie vooral voor veehouders, medewerkers, aandeelhouders en overige stakeholders. ForFarmers hecht eraan om tijdig en adequaat op marktontwikkelingen in te spelen. De dialoog met belanghebbenden is daarbij van belang. Interne analyses zijn eveneens belangrijk, om de sterktes en zwaktes van de eigen organisatie te identificeren en de mogelijkheden en bedreigingen in de markt te signaleren (‘de SWOT-analyse’).

De SWOT-analyse wordt hieronder weergegeven:

Change layout to 1 column