Bericht van de CEO

Change layout to 2 columns

Een jaar met twee gezichten

2018 was voor ons een jaar met twee gezichten. In het eerste halfjaar realiseerden we een gedegen resultaatverbetering ten opzichte van het eerste halfjaar 2017. En in de tweede helft van 2018 deden we vier mooie acquisities, waardoor we nu in vijf landen operationeel zijn en nog meer afzetmogelijkheden hebben in de groeiende pluimveesector. Bovendien verkochten we in 2018 als eerste Europese Total Feed onderneming meer dan 10 miljoen ton veevoeders op jaarbasis. Naast deze positieve ontwikkelingen werden we in het najaar van 2018 echter ook geconfronteerd met druk op onze resultaten door de effecten van de uitzonderlijk warme en droge zomermaanden.

Onze Total Feed-aanpak, die erop is gericht veehouders te helpen met gezonde dieren het rendement te verhogen, bleek in 2018 wederom succesvol. We zijn door deze aanpak in staat gebleken ook onder lastige marktomstandigheden nieuwe klanten aan te trekken en bij bestaande klanten in afzet te blijven groeien.

Hoe we waarde creëren in veranderende markten

Als leidende voeronderneming in Europa en de aangrenzende gebieden (Europa+) willen we door autonome groei en acquisities schaalgrootte creëren die we kunnen inzetten ten behoeve van de agrarische sector, zoals verwoord in onze missie For the Future of Farming.
In het kader van het behalen van klimaatdoelstellingen neemt de druk toe op de Europese agrarische sector. Consumenten hechten daarnaast steeds meer belang aan de kwaliteit en de herkomst van voeding. De West-Europese consument krijgt bovendien steeds vaker te horen dat het eten van minder vlees goed zou zijn. Onderzoeken wijzen echter uit dat de vleesconsumptie per hoofd van de bevolking (nog) niet afneemt. Aan veehouders worden wel steeds hogere (wettelijke) eisen gesteld op het gebied van milieu, diergezondheid en dierenwelzijn. Die leiden tot extra investeringen op het boerenerf en daardoor tot aanhoudende consolidatie van boerenbedrijven.

Onze Total Feed-aanpak, bestaande uit innovatieve producten, advies en data-gedreven hulpmiddelen, passen we continu aan op deze trends. Op die manier creëren we waarde voor veehouders in een veranderende omgeving en stellen we hen in staat hun bedrijfsdoelen te actualiseren en realiseren.

Groei door acquisities

We vinden het bijzonder verheugend dat we er in 2018 in zijn geslaagd om vier acquisities te doen. In juli namen we een 60% belang in Tasomix, een van de meest moderne voerondernemingen in de groeiende pluimveesector in Polen. In België kochten we Voeders Algoet waardoor we daar nu de op een na grootste lokale voerproducent zijn. In Nederland deden we twee acquisities: Van Gorp Biologische Voeders om onze positie in de biologische sector verder uit te breiden, en Maatman in de pluimveesector. Onze portfolioverdeling over de diersoorten is hierdoor meer in balans gebracht; het volume wordt nu in ongeveer gelijke delen afgezet in de herkauwers-, varkens- en pluimveesector.

Duurzaam ondernemen

We zijn ons zeer bewust van onze positie in de voedings- en voederketen. Daarom zijn we onze duurzaamheidsagenda continu aan het aanscherpen en hebben we vijf KPI’s gedefinieerd, die dit jaar voor het eerst door onze externe accountant zijn beoordeeld.
Deze KPI’s en andere belangrijke initiatieven passen allemaal in onze visie om bij te dragen aan een circulaire maatschappij, waarin de agrarische sector een belangrijke rol te vervullen heeft. Om hieraan bij te dragen zetten we ons ook in om de CO2-voetafdruk bij onze klanten te reduceren.

We richten ons op het doorlopend verbeteren van de voederefficiëntie van dieren onder het motto ‘meer (eiwitproductie) met minder (voer)’. Bovendien maken we steeds meer gebruik van reststromen uit de humane voedingsindustrie. Deze co-producten worden door ons toegevoegd aan het mengvoer of direct aan veehouders geleverd. Tot slot namen we in 2018 deel aan een mestverwerkingsproject in Nederland.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de Nederlandse agrarische sector relatief de laagste CO2-voetafdruk ter wereld heeft. Onze specialisten zetten deze kennis en ervaring in bij onze klanten in alle landen waar wij actief zijn. Productie van agrarische producten in West-Europa voor het voeden van de groeiende wereldbevolking blijft van essentieel belang.

We hechten grote waarde aan de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers. Op onze eigen bedrijfsterreinen, onderweg én op het erf van de klant. In het afgelopen jaar is het aantal LTI's (ongevallen op het werk resulterend in tenminste een dag afwezigheid) gestegen en zijn we er niet voldoende in geslaagd het veiligheidsbewustzijn te vergroten. We moeten en zullen hier verdere stappen in maken.

Ons team en governance

Door veel tijd, geld en aandacht te besteden aan interne trainingen en aan het faciliteren van het uitwisselen van kennis en ervaring binnen de organisatie, zorgen we voor een cultuur van teamwerk en permanente educatie. Mede hierdoor hebben we in toenemende mate een aantrekkingskracht op jonge, ambitieuze talenten en hebben we een groot aantal van hen aan ons kunnen binden.

Er vond in 2018 een aantal wijzigingen in het Directieteam plaats. Onze collega Steven Read startte begin 2018 als COO van ForFarmers in het Verenigd Koninkrijk, en Arthur van Och kwam het Directieteam versterken als nieuwe Supply Chain Director. De brede kennis en ervaring die hij heeft opgedaan bij andere bedrijven, is belangrijk voor onze supply chain-optimalisatieplannen.
Onze collega Jan Potijk maakte eind 2018 bekend dat hij, na 36 jaar met veel plezier voor ForFarmers te hebben gewerkt, tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in april 2019 afscheid zal nemen. Jan heeft enorm veel voor ForFarmers betekend. Hij heeft aan de wieg gestaan van vele strategische beslissingen waarbij hij steeds het belang van de veehouder centraal stelde. Namens het hele Directieteam wil ik Jan graag danken voor zijn bijzonder grote bijdrage aan de ontwikkeling van ForFarmers. Ik ben er trots op dat Pieter Wolleswinkel en David Fousert, beiden uit onze eigen organisatie, per 1 januari jl.  zijn toegetreden tot het Directieteam in de posities COO ForFarmers Nederland en COO Reudink, Pavo en ForFarmers België.
Naast de wijzigingen in het Directieteam deden zich in 2018 ook een aantal wijzigingen voor in de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Na het aftreden van Jan Eggink werd Roger Gerritzen als lid van de Raad van Commissarissen benoemd en Cees de Jong als Voorzitter.
Er was in 2018 wederom sprake van een goede samenwerking tussen de Directie en de Raad van Commissarissen, waarin zowel de huidige als de toekomstige koers van onze organisatie werden besproken.

Gemengd beeld in resultaten

Zoals aangegeven toonden onze resultaten over 2018 een gemengd beeld. Op strategisch gebied maakten we stappen door onder meer vier bedrijven over te nemen en door onze samenwerking met Nutreco te verlengen. De uitzonderlijke warme en droge zomermaanden zorgden echter voor meer volatiliteit in de grondstoffenmarkten, extra (logistieke) uitdagingen en hogere kosten. Daarnaast waren er minder melkkoeien in Nederland als gevolg van de landelijke fosfaatmaatregelen, waardoor de volume- en brutowinstgroei in Nederland werden gedrukt. Ook de energie- en transportkosten stegen in 2018. De autonome resultaatverbeteringen in Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk konden de daling van de resultaten in Nederland niet compenseren. Uiteindelijk heeft dit alles er toe geleid dat onze onderliggende EBITDA met €100,1 miljoen net lager was dan in het recordjaar 2017 (€101,4 miljoen).

Rekening houdend met de resultaten over 2018, en met de uitdagende marktomstandigheden, vinden we het verstandig om in de komende twee jaar de kostenbasis van de organisatie te verlagen door extra efficiency-maatregelen te treffen. We kijken daarbij naar het sluiten van een aantal fabrieken en het verminderen van ons personeelsbestand. Tegelijkertijd zullen we blijven investeren in verdere efficiencyslagen in onze supply chain en in de introductie van innovatieve (digitale) concepten en processen om de dienstverlening aan onze klanten naar een nog hoger plan te tillen.

Terugkijkend op 2018 hebben we met het aantrekken van nieuwe klanten in lastige marktomstandigheden bewezen dat we goede concepten en advies aan onze klanten leveren. Onze medewerkers werken daar dagelijks aan met zeer veel inzet en toewijding. Daarnaast heeft de integratie van de vier acquisities en een desinvestering additionele inspanning van hen gevraagd. Hiervoor dank ik hen mede namens mijn collega-Directieleden.

Ik ben ook erkentelijk voor het door onze klanten, aandeelhouders, leveranciers en andere belanghebbenden in ons gestelde vertrouwen. Samen met alle collega's binnen ForFarmers werken we er iedere dag hard aan dat vertrouwen waar te maken.

Lochem, 12 maart 2019

Yoram Knoop
CEO ForFarmers N.V.