Het aandeel ForFarmers

ForFarmers kernpunten voor investeerders

  • #1 Leverancier - met leidende marktposities - van Total Feed-oplossingen voor veehouders in Europa+

  • Actief in veerkrachtige markten met groeimogelijkheden

  • Centrale positie in de waardeketen voor dierlijke eiwitten: toegang tot het boerenerf

  • Gerichte strategie om de activiteiten verder te verstevigen en uit te breiden: Horizon 2020

  • Duidelijke en bewezen M&A-strategie om verdere expansie te realiseren

  • Duurzaamheid is een wezenlijk onderdeel van het businessmodel

  • Sterke balans

Het ForFarmers aandeel

De aandelen van ForFarmers N.V. zijn sinds 24 mei 2016 genoteerd aan Euronext Amsterdam onder het symbool ‘FFARM’. Vanaf september 2016 is ForFarmers opgenomen in de AScX index van Euronext Amsterdam en per mei 2017 in de MSCI Netherlands index.

Het geplaatste kapitaal van de Vennootschap bedraagt €1.062.610,41 per 31 december 2018. Dit is verdeeld in 106.261.040 geplaatste gewone aandelen en één prioriteitsaandeel, elk nominaal groot €0,01. 

 

Het prioriteitsaandeel wordt gehouden door Coöperatie FromFarmers U.A.

Op 31 december 2018 had ForFarmers 6.092.004 gewone aandelen in eigen bezit. Dit was het gevolg van het inkoopprogramma van eigen aandelen dat op 2 mei 2017 werd gestart en op 23 februari 2018 werd beëindigd. ForFarmers heeft haar substantiële deelneming in eigen aandelen (5% op basis van het aantal geplaatste gewone aandelen) op 14 december 2017 aan de AFM gemeld.

Aandelen informatie

In euro 2018 2017
Winst per aandeel(1) 0,58 0,56
Dividend(2) 0,30 0,30
Aantal uitstaande aandelen (x 1 miljoen) per 31 december 100,2 100,8
Marktkapitalisatie (€ miljoen) op 31 december(3) 806,6 1.052,3
Hoogste koers 12,30 11,16
Laagste koers 7,83 6,61
Slotkoers 8,05 10,44

 1) Winst per aandeel wordt berekend op basis van het gewogen gemiddelde van het aantal gewone aandelen in omloop. In 2018 was dit aantal 100.242.704 (2017: 104.077.496).
2) Dividend wordt berekend op basis van het aantal gewone aandelen in omloop per 31 december. In 2018 bestaat het dividend uit twee delen: €0,283 per gewoon aandeel en een speciaal dividend van €0,017 per gewoon aandeel.
3) Marktkapitalisatie is berekend op basis van het aantal gewone aandelen in omloop per 31 december.

Change layout to 1 column

 

Change layout to 2 columns

Dividendbeleid

ForFarmers streeft ernaar om een dividend uit te keren, rekening houdend met lange-termijn waardecreatie en een gezonde financiële structuur voor het uitvoeren van haar strategie. Het dividendbeleid van ForFarmers is gericht op het uitkeren van een dividend van tussen de 40% en 50% van de onderliggende winst na belasting1. In de onderliggende winst na belasting worden vier verschillende eliminaties meegenomen: i) Bijzondere waardeverminderingen op materiele en immateriële vaste activa; ii) Bedrijfscombinaties en Verkoop van activa en belangen, inclusief het disconteringseffect/reële waardewijzigingen op earn-out regelingen en opties, dividend kosten met betrekking tot minderheidsbelangen bij geanticipeerde acquisities, en desinvestering gerelateerde kosten; iii) Herstructurering; en iv) Overig, bestaand uit andere eenmalige niet-operationele effecten.

Onderliggende winst na belasting betekent de winst toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap exclusief incidentele posten. ForFarmers beschouwt dit als een van haar APMs, zie noot 27 van de jaarrekening.

Voorstel dividend 2018

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 april 2019 zal het voorstel worden voorgelegd om per gewoon aandeel van €0,01 nominaal een dividend uit te keren van €0,283 per gewoon aandeel (op basis van 100,2 miljoen gewone aandelen in omloop) en een speciaal dividend van €0,017 per gewoon aandeel. Het totale dividend per gewoon aandeel komt daarmee op €0,30 (2017: €0,30). Dit komt overeen met een uitkeringspercentage van 50% van de onderliggende winst en 50% van de netto-bate op de verkoop van de akkerbouwactiviteiten in Nederland.

Genoemd voorstel is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

Melding kapitaalbelang

Op 31 december 2018 staan de volgende aandeelhouders met een substantiële deelneming (>3%) geregistreerd bij de AFM, conform de meldingsplicht in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

 

  Kapitaalbelang(1) Registratiedatum(2)
Coöperatie FromFarmers U.A. (direct en indirect) 49,99% 18 okt 2017
Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers 9,69% 31 mrt 2017
APG Asset Management N.V. 10,00% 21 dec 2018
Kempen Capital Management N.V. 5,27% 8 feb 2017
ForFarmers N.V. (t.g.v. eigen inkoopprogramma) 5,02% 14 dec 2017
JP Morgan Asset Management Holdings Inc 3,01% 13 okt 2017
 
(1) op basis van 106.261.040, zijnde het aantal geplaatste gewone aandelen
(2) per 31 dec 2018 is het belang van Coöperatie FromFarmers UA 45,76%, van Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers 6,93% en van ForFarmers N.V. 5,73%

Specificatie aandelen

Coöperatie FromFarmers (de ‘Coöperatie’) heeft per 31 december 2018 een direct kapitaalbelang (op basis van het aantal geplaatste gewone aandelen) van 17,4% zonder dat daar een participatierekening tegenover staat, en een indirect belang van 28,4%, waarvoor de Coöperatie participatierekeningen uitgegeven heeft aan individuele leden. Deze leden kunnen op elk moment zelf besluiten tot omzetting van hun participatierekening, of een deel ervan, in certificaten van aandelen, overschrijving naar een beleggingsrekening, of verkoop via Euronext Amsterdam.

De Coöperatie kon per 31 december 2018 steminstructie geven voor de 48.625.076 (certificaten) van aandelen die door haar werden gehouden (direct en indirect), en kon daarnaast steminstructie geven voor 7.365.430 certificaten die worden gehouden door Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers en waarvan het stemrecht niet is opgevraagd. Rekening houdend met het effect van het inkoopprogramma van eigen aandelen, hield de Coöperatie op 31 december 2018 een stembelang van 55,9% (op basis van het aantal gewone aandelen in omloop).

De Coöperatie houdt het prioriteitsaandeel zolang er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan zoals is vastgelegd in de Statuten. Een en ander is in onderstaande tabel uiteengezet.

Change layout to 1 column

Aandelen / Certificaten
  Aandelen/certificaten Kapitaalbelang Aandelen/certificaten Kapitaalbelang
  31 december 2018   31 december 2017  
Totaal aantal geplaatste gewone aandelen 106.261.040 100,00% 106.261.040 100,00%
Eigen bezit ForFarmers 6.092.004 5,73% 5.469.292 5,15%
Aantal gewone aandelen in omloop 100.169.036 94,27% 100.791.748 94,85%
 
Aandelen Coöperatie FromFarmers U.A. (Direct) 18.498.469 17,41% 18.498.469 17,41%
Participatierekening bij leden (Indirect) 30.126.607 28,35% 33.797.040 31,80%
Coöperatie FromFarmers U.A. 48.625.076 45,76% 52.295.509 49,21%
 
Certificaten bij leden 5.079.437 4,78% 5.582.503 5,25%
Certificaten in lock up 978.868 0,92% 1.445.655 1,36%
Overige certificaathouders(1) 1.307.125 1,23% 1.161.264 1,10%
Aandelen Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers 7.365.430 6,93% 8.189.422 7,71%
 
Aandeelhouders (derden) 44.178.530 41,58% 40.306.817 37,93%
Totaal gewone aandelen in omloop 100.169.036 94,27% 100.791.748 94,85%
 
(1) Betreft (voormalige) medewerkers van ForFarmers van wie de certificaten niet in de lock-up zitten en derden die hun certificaten nog niet hebben omgezet naar aandelen.

Change layout to 2 columns

Inkoopprogramma eigen aandelen

ForFarmers kocht in de periode van 2 mei 2017 tot en met 23 februari 2018 6.363.782 eigen (gewone) aandelen in. Hiervan werden 6.062.222 aandelen ingekocht in het kader van het inkoopprogramma eigen aandelen om de balans efficiënter te maken en 301.560 (in 2017) ten behoeve van de medewerkersparticipatieplannen voor Directie en senior managers, en voor overige medewerkers. Voor dit inkoopprogramma van eigen aandelen, met een maximum van €60 miljoen, was door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (‘AvA’) in 2017 machtiging verleend aan het Bestuur. De betreffende aandelen zijn ingekocht voor een gemiddelde prijs van €9,86 per aandeel.

In 2018 zijn er daarnaast nog 186.502 eigen aandelen ingekocht voor de 2018 medewerkersparticipatieplannen. Hiervoor was in de AvA in 2018 goedkeuring gegeven. Deze aandelen werden ingekocht voor een gemiddelde prijs van €11,75 per aandeel. De voortgang van de inkoopprogramma’s werd door middel van een wekelijks persbericht bekendgemaakt.

Handelsvolume

Eén van de redenen voor de openbare notering op Euronext Amsterdam was het vergroten van de liquiditeit van het aandeel. Het gemiddelde handelsvolume in certificaten van aandelen ForFarmers op het handelsplatform vóór de notering op Euronext Amsterdam in mei 2016 bedroeg ongeveer 40.000 per dag. Gedurende 2018 bedroeg het handelsvolume in aandelen ForFarmers gemiddeld ongeveer 110.000 per dag (2017: circa 218.000 per dag). Er was een opmerkelijk verschil in het gemiddelde handelsvolume in de eerste helft van 2018 (144.000) en de tweede helft van het jaar (76.000). Meerdere small- en midcap fondsen vertoonden vanaf de zomermaanden een lager handelsvolume.

Liquiditeitsverschaffer

In haar rol als liquiditeitsverschaffer (liquidity provider) heeft ABN AMRO vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 de verplichting gehad om de handel in gewone aandelen ForFarmers op Euronext Amsterdam te ondersteunen door het afgeven van permanente koop- en verkooporders. ABN AMRO opereert als liquidity provider volledig onafhankelijk van de onderneming en moet zich houden aan de richtlijnen van de AFM. ForFarmers heeft het contract met ABN AMRO met één jaar verlengd.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden gehouden op 26 april 2019 in Laren (Gelderland).
De agenda voor de AvA wordt op 13 maart 2019 gepubliceerd op de website van ForFarmers.

Financiële kalender

29-03-2019 Registratiedatum Algemene Vergadering
van Aandeelhouders
26-04-2019 Algemene Vergadering van Aandeelhouders
30-04-2019 Ex-dividend notering
02-05-2019 Registratiedatum dividendgerechtigden
02-05-2019 Operationele voortgangsrapportage eerste
kwartaal (Q1 Trading update) 2019
09-05-2019 Betaalbaarstelling dividend
15-08-2019 Publicatie halfjaarcijfers 2019
31-10-2019 Operationele voortgangsrapportage derde
kwartaal (Q3 Trading update) 2019
12-03-2020 Publicatie jaarcijfers en jaarverslag 2019
24-04-2020 Algemene Vergadering van Aandeelhouders


De Vennootschap is gevestigd te Lochem (Nederland) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08159661.

Investor Relations

ForFarmers hecht waarde aan een goed en open contact met haar (potentiële) aandeelhouders, certificaathouders, beleggers, analisten en andere financiële stakeholders (hierna: Beleggers). Het doel is om Beleggers duidelijke, accurate en tijdige informatie over de ontwikkelingen bij ForFarmers te verschaffen.
Om Beleggers adequaat en optimaal te informeren, stelt ForFarmers informatie beschikbaar via persberichten, jaarverslagen, kwartaalberichten (Trading Updates) en presentaties. Alle informatie is beschikbaar via de corporate website. Daarnaast organiseert ForFarmers audiowebcasts om de (half)jaarresultaten te presenteren, bezoekt ForFarmers (potentiële) aandeelhouders (roadshows) en neemt deel aan conferenties die banken voor investeerders organiseren. Alle informatie die met Beleggers wordt gedeeld, is gebaseerd op publieke informatie. Een en ander is tevens vastgelegd in het Beleid inzake bilaterale contacten met aandeelhouders. Gezien de belangrijke deelneming van de Coöperatie FromFarmers U.A. in ForFarmers is er een relatie-overeenkomst tussen deze partijen gesloten.

Contact met Beleggers

Gedurende het boekjaar heeft ForFarmers vele Investor Relations activiteiten ondernomen. In 14 verschillende steden werden meer dan 100 gesprekken met vermogensbeheerders gevoerd. Deze gesprekken werden gevoerd door de Director Investor Relations, bijna altijd vergezeld door de CEO of de CFO. Dit gebeurde tijdens 10 roadshows en 9 conferenties. De bezochte steden zijn veelal belangrijke financiële centra waaronder Amsterdam, Londen, New York, Frankfurt en Parijs. Bij de bilaterale contacten met Beleggers is steeds het genoemde beleid in acht genomen.
In 2018 hebben leden van het Bestuur van ForFarmers bijeenkomsten van de ledenraad en de jaarlijkse ledenavond van Coöperatie FromFarmers bijgewoond. De informatie-uitwisseling op deze bijeenkomsten vindt plaats onder de bepalingen van het genoemde beleid.

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan door alle aandeelhouders, certificaathouders en leden van FromFarmers die een participatierekening aanhouden bij FromFarmers worden bijgewoond.

 

Disclosure

De informatieverstrekking aan Beleggers verloopt conform de vereisten van de Wft en de Europese Verordening marktmisbruik. ForFarmers informeert haar Beleggers tijdig, gelijktijdig en volledig over relevante ontwikkelingen door middel van verspreiding van een persbericht dat ook op de corporate website wordt gepubliceerd en wordt ingediend bij de AFM.
De Directie beoordeelt in overleg met de Disclosure Commissie of, en wanneer, informatie koersgevoelig is en of daarom de disclosure-verplichting van toepassing is.

Onafhankelijke analistenrapporten

ForFarmers werd in 2018 door financiële analisten van zeven verschillende organisaties gevolgd. ABN AMRO, the Idea-driven Equities Analyses Company, KBC, Kempen, Kepler Cheuvreux, NIBC Markets en, sinds midden 2018, de GroofPetercam brachten analistenrapporten uit over ForFarmers. Naast uitgebreide rapporten zijn er ook periodieke updates verschenen.
ForFarmers werd daarnaast door Berenberg uitgenodigd op twee ‘discovery’ conferenties, in Europa en in de Verenigde Staten. Tijdens deze conferenties werden 25 door Berenberg geselecteerde ondernemingen in contact gebracht met een selecte groep van hun institutionele beleggersklanten. 
  

Change layout to 1 column

Historische ontwikkeling

De rijke historie van ForFarmers gaat terug tot 1896, het jaar waarin één van haar rechtsvoorgangers als coöperatie werd opgericht. In de decennia die volgden groeide de coöperatie autonoom en door fusies en overnames, met als doel schaalgrootte te kunnen benutten. De belangrijkste activiteiten van de coöperatie waren de aankoop van grondstoffen en de productie van veevoer voor de aangesloten leden. In 2005 werd de naam veranderd in ForFarmers, in lijn met de internationale groeiambities.

Om verder internationaal te kunnen groeien werd in 2007 de coöperatie gesplitst in de Coöperatie FromFarmers (de ‘Coöperatie’) en de onderneming ForFarmers. In dat jaar werd ook het Vermogen Op Naam (VON) traject gestart. De Coöperatie voert sindsdien de naam Coöperatie FromFarmers U.A. (de Coöperatie). Via het VON-traject werd in een periode van 10 jaar 82,6% van het vermogen van de Coöperatie bijgeschreven op participatierekeningen van leden van de Coöperatie. In de periode tussen 2007 tot aan de beursgang van ForFarmers in mei 2016 handelden leden van de Coöperatie en derden (niet-leden en veelal geen boeren) in  certificaten ForFarmers. Thans houdt de Coöperatie direct 17,4% van de geplaatste (certificaten van) aandelen ForFarmers. De individuele leden van de Coöperatie hielden per 31 december 2018 tezamen een indirect belang van 28,4% in ForFarmers. Deze leden kunnen op elk moment zelf besluiten tot verkoop van hun waardepapier in ForFarmers via Euronext Amsterdam.