Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

In duizenden euro noot 2018 2017
Omzet   - -
Bedrijfsopbrengsten   - -
Lonen en salarissen   - -
Overige bedrijfskosten   -554 -514
Bedrijfslasten   -554 -514
Bedrijfsresultaat   -554 -514
Financieringsbaten   393 332
Financieringslasten   -1.671 -738
Netto financieringslasten   -1.278 -406
Winst (verlies) vóór belastingen   -1.832 -920
Winstbelastingen   1.116 -964
Aandeel in het resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode, na belastingen 44 59.306 60.438
Winst over het boekjaar   58.590 58.554