Enkelvoudige jaarrekening

2.3.1 Enkelvoudige balans

In duizenden euro (voor winstbestemming) noot 31 december 2018 31 december 2017
Activa
Overige vorderingen   165 183
Deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode 44 363.447 444.435
Uitgestelde belastingvorderingen   86 -
Vaste activa   363.698 444.618
 
Overige vorderingen   310 382
Vorderingen op groepsmaatschappijen 45 106.092 15.426
Geldmiddelen en kasequivalenten   7.040 9.632
Vlottende activa   113.442 25.440
 
Totaal activa   477.140 470.058
 
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal   1.063 1.063
Agio   143.554 143.554
Reserve eigen aandelen   -61 -55
Wettelijke reserve omrekeningsverschillen   -6.653 -5.692
Wettelijke reserve kasstroomafdekkingen   -896 -
Overige wettelijke reserves   19.188 18.478
Ingehouden winsten   220.802 189.400
Onverdeeld resultaat   58.590 58.554
Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap 48 435.587 405.302
 
Verplichtingen
Voorzieningen 49 500 500
Uitgestelde belastingverplichtingen   - -
Langlopende verplichtingen   500 500
 
Bankschulden   - -
Handelsschulden en overige verplichtingen   435 237
Schulden aan groepsmaatschappijen 45 36.601 58.872
Belastingen en sociale verzekeringen 47 4.017 5.147
Kortlopende verplichtingen   41.053 64.256
 
Totaal verplichtingen   41.553 64.756
 
Totaal eigen vermogen en verplichtingen   477.140 470.058

2.3.2 Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

In duizenden euro noot 2018 2017
Omzet   - -
Bedrijfsopbrengsten   - -
Lonen en salarissen   - -
Overige bedrijfskosten   -554 -514
Bedrijfslasten   -554 -514
Bedrijfsresultaat   -554 -514
Financieringsbaten   393 332
Financieringslasten   -1.671 -738
Netto financieringslasten   -1.278 -406
Winst (verlies) vóór belastingen   -1.832 -920
Winstbelastingen   1.116 -964
Aandeel in het resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode, na belastingen 44 59.306 60.438
Winst over het boekjaar   58.590 58.554